Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

12. dubna 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 390,08 Kč S DPH: 5 312,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Lukáš Vymazal, Ph.D.

Právník zabývající se problematikou zástavního práva dlouhodobě po stránce praktické i teoretické. Po absolvování Právnické fakulty UK získal teoretickou průpravu jako doktorand pod vedením prof. Eliáše v Ústavu státu a práva AV ČR (v součinnosti s FP ZČU). Otázkám zástavního práva se hojně věnuje ve své právní praxi, řadu let je právníkem činným v bankovním sektoru (Finanční skupina Komerční banky). V minulosti působil též v expertní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) – pracovní skupině Zajišťovací prostředky. Kromě dílčích časopiseckých studií k institutu zástavního práva je autorem komentáře k úpravě zástavního práva v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. a rovněž autorem rozsáhlé monografie o zástavním právu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Aktuálně se podílí ve spoluautorství s P. Téglem na přípravě podrobného komentáře k úpravě zástavního práva v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.

Obsah semináře

Seminář provádí životním cyklem zástavního práva od jeho zřízení až po jeho výkon a zánik, neopomíjí přitom témata s jednotlivými fázemi související (rozsah zástavního práva, důvody a způsoby vzniku, práva a povinnosti ze zástavního práva, jeho promlčení, atd.). Seminář mimo jiné zahrnuje tyto okruhy:


Zástavní právo (ne)jen jako právo k věci cizí


Kdy se uplatní „stará“ a kdy „nová“ právní úprava


Co všechno lze zastavit


Jak využít budoucí zástavní právo


Jak zastavit obchodní závod


Jakým způsobem označovat zajištěné dluhy


Zastavení cizí věci


Co smí a nesmí obsahovat zástavní smlouva (zakázaná ujednání, negative pledge, atd.)


Nové způsoby výkonu zástavního práva (prodej zástavy zástavním věřitelem)


Procesní úskalí realizace zástavního práva


Pluralita zástavních práv


Dispozice s pořadím zástavního práva (uvolněná hypotéka, konverze)


Zastavení podílu v korporaci a zastavení pohledávky

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou úpravou zástavního práva, se zaměřením na některé nové či problematické instituty právní úpravy (s těžištěm v občanském zákoníku). Výklad přihlíží k potřebám právní/hospodářské praxe a přináší praktická doporučení k řešení sporných otázek. Výklad k jednotlivým otázkám zástavního práva je propojen s hodnocením a rozborem soudobé judikatury, teoretická východiska jsou konfrontována praktickými poznatky a dokládána příklady.  

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zájemcům z řad odborné veřejnosti zabývajícím se problematikou zajištění dluhů zástavním právem, zejména pak advokátům, notářům, insolvenčním správcům, právníkům úvěrových i jiných institucí či pracovníkům realitních kanceláří.