Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJEM BYTŮ, NEBYTOVÝCH A SPOLEČNÝCH PROSTOR

19. června 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Je vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení od roku 2000 na Mini­sterstvu pro místní rozvoj. Dlouhodobě se zabývá kromě bytového spoluvlast­nictví také problematikou nájmu bytu. Je autorkou řady příspěvků v oblasti nájemního práva a vlastnictví bytů v časopisech Veřejná správa, Ekonom, Stavební právo a řady publikací v oblasti bydlení.

 

JUDr. Marek Novotný

Advokát, dlouhodobě se zabývá kromě bytového spoluvlastnictví také proble­matikou nájmu družstevního bytu. Je spoluautorem řady odborných publika­cí, naposledy Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, komentář (1. vydá­ ní, Praha: C. H. Beck, 2016). Působí v legislativě. V současnosti spolupracuje s vysokými školami.

Obsah semináře

Z hlediska právní úpravy se seminář bude zabývat zejména úpravou různých aspektů bytového spo­luvlastnictví a nájmu (a jejich souvislostmi) v pří­slušných pasážích občanského zákoníku a případně v dalších právních předpisech, zejména v zákoně o službách. Budou řešeny i specifické problémy nájmu bytu podle občanského zákoníku a nájmu družstevního bytu podle zákona o obchodních kor­ poracích.


Obecný pohled – bytové spoluvlastnictví a obligační užívací instituty


Druhy užívacích vztahů – nájem věci, bytu, družstevního bytu, pacht, výprosa, výpůjčka aj.


Druhy předmětu užívání – byty, nebytové prostory, společné prostory a jiné společné části, včetně předmětu nájmu v podílovém spoluvlast­nictví


Role společenství vlastníků a specifika postavení bytových družstev


Nájem družstevního bytu jako součást druž­stevního podílu, stanovy družstva a kogentnost úpravy


Vznik nájmu, změny obsahu, prolongace, zánik, přechod a převod


Práva a povinnosti

ustanovení chránící uživatele, od kterých se nelze odchýlit

nájemné a jeho zvyšování, služby

úpravy, drobné opravy a vady

pravidla užívání, bydlení dalších osob, podnájem


Společný nájem včetně nájmu manželů, bydlení po smrti jednoho z manželů a po rozvodu

 

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit vztah právní úpravy bytového spoluvlastnictví (včetně vlastnictví bytů) a přenechávání užívání bytů, nebytových pro­stor i dalších nemovitostí (či jejich částí) v tomto spoluvlastnictví. Jde tedy nejen o byty a nebytové prostory (včetně družstevních) vymezené jako jednotky (či jejich části), ale také o prostory společné a pozemky zařazené do tohoto režimu a také o postavení společenství vlastníků v dané oblasti.

Komu seminář doporučujeme

Seminář doporučujeme zejména právníkům působícím v dané oblasti, ad­vokátům, realitním profesionálům, ale také členům orgánů společenství vlastníků s právním zázemím a samotným vlastníkům a pronajímatelům bytů a nebytových prostor s potřebou hlubšího odborného vhledu do této problematiky (včetně obcí, měst a krajů a také bytových družstev).

Doporučené publikace

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm

2016, 416 stran, cena 990 Kč, obj. číslo EKZ166