Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ELEKTRONICKÉ DŮKAZY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

25. dubna 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univer­zity a jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technolo­gií, právem duševního vlastnictví a právem energetickým. Založil a vede recenzované časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie, je zakládajícím členem European Law Institute a Evropské akademie práva ICT, ve­doucím pozorovatelské delegace ÚPT při UCITRAL a členem řídících a poradních orgánů akademických institucí a projektových konsorcií v EU, USA a Austrálii. Působí také jako rozhodce pro doménová jména .eu a .cz a jako expert pro soukromé korporace, ústřední orgány státní správy a bezpečnostní složky (zejména v oborech elek­tronických dokumentů, kybernetické bezpečnosti, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů aj.) Publikoval 8 monografií a přes 150 článků, sborníkových příspěvků a konferenčních referá­tů. V roce 2013 získal od České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ocenění Právník roku v oboru práva ICT a dva roky poté cenu New Europe 100 Challenger Award udělovanou společ­ností Google, Visegrad Fund a Financial Times.

 

Obsah semináře

Informační teorie důkazu a základní důkazní principy


Materiální pravda, praktická jistota a skutková argumentace


Zákonnost důkazu a opomenutý důkaz u elek­tronických důkazních prostředků (vč. aktuální judikatury SDEU, ESLP a ÚS)


Spolehlivý důkaz elektronickým dokumentem – identické formy a kompozitní formy


Spolehlivý důkaz webovou stránkou nebo důkaz daty z cloudu


Výhled vnitrostátního a přeshraničního užití elektronických důkazních prostředků (připravo­vaná typická úprava v českém trestním řízení, evropský vyšetřovací příkaz, přímý přístup pro soudní komisaře v dědickém řízení, soukromý transfer dat na základě obecného souhlasu, ná­silné zajištění zákonného důkazu ze zahraničního úložiště, důkaz webovým archivem aj.)

 

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlit logiku a principy získávání, hodnocení a provádění důkazů založených na digitálně zpracovávaných datech. Z typických elektronických důkazních forem bude věnována pozornost především elektronickému důkazu právního jednání (zejména e­mailu, nativním elektronickým dokumentům a digitalizovaným formám listin) a dále pak webové stránce a datům uchovávaným v cloudech. Výklad bude proveden bez ohledu na procesní disciplínu, přičemž příklady z judikatury se budou týkat zejména českého civilního a trestního pro­cesu. K výkladu důkazních principů u elektronických důkazů bude užito též aktuální judikatury Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU.

Komu seminář doporučujeme

Cílovou skupinou jsou především praktikující právníci (advokáti, podni­koví právníci, právníci praktikující ve veřejném sektoru, notáři, soudci), kteří v soudním nebo správním řízení pracují s elektronickými doku­menty (e­maily, webovými stránkami apod.) nebo jinými typy elektro­nicky zpracovávaných dat. Vzhledem k tomu, že k úspěšné účasti na semináři se předpokládá pouze znalost základní procesní terminologie, je seminář vhodný i pro daňové poradce, auditory, znalce a zástupce dalších neprávnických profesí, kteří se jako profesionálové účastní soud­ních nebo správních procesů.

Doporučené publikace

Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kol.

2017, 1 632 stran, cena 1 990 Kč, obj. číslo EKZ177