Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NÁJEM, PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU

29. ledna 2018 (9.00–15.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je spoluautorem monografie Náhrada škody v občanskoprávních a obchodních vztazích. V současné době připravuje publikaci zabývající se zajištěním závazků z pohledu praxe. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

Obsah seminářeZákladní seznámení se strukturou právní úpravy přenechání věcí k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem, ubytování, pacht, licence, zápůjčka, úvěr)

Nájem movitých věcí (podnikatelský pronájem movitých věcí: motorová vozidla, nářadí, kostýmy apod., obecná úprava nájmu včetně jednotlivých specifik nájmu věcí movitých)

Nájem bytu a domu (ochrana pronajímatele, ochrana nájemce, obsah smlouvy, společný nájem)

Možnosti úprav bytu či domu ze strany nájemce a ze strany pronajímatele

Ukončení nájemního vztahu u nájmu bytu či domu (důvody výpovědi ze strany pronajímatele i nájemce, možnosti obrany u soudu)

Nájem prostor sloužících k podnikání, včetně specifik pro jednotlivé prostory (obsah smlouvy, náhrada za převzetí zákaznické základny)

Ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání (výpověď, odstoupení od smlouvy, následná nemožnost plnění aj.)

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění

Pacht (rozlišení nájmu a pachtu, využití rozlišování pachtu a nájmu ve veřejných zakázkách, kdy jde o koncesi, a kdy nikoliv)

Pacht závodu nebo zemědělského pozemku

Vzorová smluvní ujednání v nájemních a pachtovních vztazích, vč. upozornění na některá související rizika (důsledky použití zakázaných smluvních ujednání, promlčení práv, náhrada škody, aj.)

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení s komplexní právní úpravou nájemního práva a některými dalšími způsoby přenechání věci k užívání jinému, které představují v současné právní úpravě zejména pacht, výprosa, výpůjčka či smlouva o ubytování. Podstatná část semináře bude věnována obsahu a možnostem ukončení smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání jako nejfrekventovanějších právních vztahů tohoto druhu. Stranou ovšem nezůstane ani rozpoznání rozdílu mezi nájmem a pachtem (například u podnájmu, přenechávání reklamních ploch k užívání apod.). Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro odbornou veřejnost: pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, členy statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, vlastníky pronajímaných bytů i nebytových prostor, nájemce se zájmem o úpravu smluvních podmínek s pronajímatelem, jakož i pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními vztahy při pronájmu prostor nebo jiných nemovitých věcí.

Doporučené publikace

Nájem a pacht v novém občanském zákoníků. Komentář.
Kabelková, Dejlová
2013, 616 stran, cena 890 Kč, obj. číslo BK17

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. Komentář.
Hulmák a kol.
2014, 1344 stran, cena 2 790 Kč, obj. číslo EVK13

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. Komentář.
Hulmák a kol.
2014, 2080 stran, cena 2 990 Kč, obj. číslo EVK20