Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NEMOVITOSTI A DANĚ PRO PRÁVNÍKY

19. dubna 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Vladimír Syruček

Nemovitostní problematice se v rámci své právní praxe aktivně věnuje od roku 1993, specializuje se zejména na řešení duplicitních vlastnictví, vyvlast­nění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění; v těchto oblastech úzce spolupracuje s celou řadou advokátních a realitních kanceláří. Věnuje se též lektor­ské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Obsah semináře

Úvod
jak mohu prakticky využít znalostí daní při „práci“ s nemovitostmi


Daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů a nepodnikatelů)
převod nemovitosti a daň z příjmů
osvobození od daně z příjmů: obchodní majetek, 5letý test, 2letý test s bydlištěm, zajištění bytové potřeby, odstupné
nemovitost v pozůstalostním řízení
darování nemovitosti
směna
vypořádání spoluvlastnictví
oznamování i osvobozených příjmů
specifika SJM
rozbor prodeje nemovitosti v různých účetních a daňových variantách
nájem a podnájem u podnikatele a nepodnikatele


Daně z příjmů právnických osob a majetek v účetnictví
jednoduché účetnictví (daňová evidence) vs. podvojné účetnictví
rozdíly mezi pojmy: příjem a výdej vs. výnosy a náklady
zdanění u různých typů obchodních korporací
hmotný majetek a jeho odpisování


Daň z nabytí nemovitých věcí
stará a nová úprava
právo stavby (vznik, zánik, prodloužení)
osvobození od daně
první úplatné nabytí


Daň z nemovitostí
pozemky
stavby
jednotky
osvobození od daně

 

Cíl semináře

Absolventi tohoto semináře budou schopni ve svých právních kausách zo­hlednit další aspekty nedílně spojené s obchodem s nemovitostmi, zejmé­na tedy daňové hledisko (daňové dopady těchto transakcí), čímž svému klientovi mohou nabídnout více variant řešení téhož, což jistě představuje značnou konkurenční výhodu.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je zaměřen na právníky, kteří se zabývají nemovitostní pro­blematikou (od správy nemovitostí, nemovitostních transakcí až po speciální případy, např. vydržení a vyvlastnění) a chtějí dále rozvíjet svoje znalosti a vědomosti i v navazujících oblastech (daně, financová­ní, pojištění, ČOI, mediace, rozhodčí řízení, exekuce, insolvence atd.). Je určen pro praktiky v obchodech s nemovitostmi, kteří jsou však záro­veň laici v této oblasti, a přesně pro ně je nastaven výklad.

Doporučené publikace

Daňový řád. Komentář. 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kol.

2016, 944 stran, cena 1 790 Kč, obj. číslo EKZ174