Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NOVÁ JUDIKATURA KE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

10. dubna 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Ivan Chalupa

Advokát specializující se na oblast prá­va obchodních korporací, M&A a finan­cování, včetně zastupování v soudních řízeních týkajících se těchto oblastí. Jeden ze dvou hlavních spoluautorů knižní série Základy soukromého prá­va (včetně 3 dílů věnujících se právu obchodních korporací).

Mgr. David Reiterman

Advokát specializující se na oblast práva finančních služeb, transakce na kapitá­lovém trhu a související otázky práva obchodních korporací. Jeden ze dvou hlavních spoluautorů knižní série Zákla­dy soukromého práva (včetně 3 dílů vě­ nujících se právu obchodních korporací).

Obsah semináře

Seminář provede posluchače novou judikaturou českých soudů týkající se úpravy společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních kor­poracích za období od roku 2014 do současnosti. Probírána bude nejen judikatura Nejvyššího soudu České republiky, nýbrž i judikatura nižších soudů.

Vyloženo tak bude několik desítek soudních roz­hodnutí, která se již týkají nové úpravy obchodních korporací obsažené v zákoně o obchodních korpo­racích. Rozhodnutí budou podrobena rozboru z hlediska svého významu pro právní praxi, přičemž bude poukázáno i na rozhodnutí, jejichž závěry jsou sporné a mohou být v budoucnosti překonána.

V kontextu této nové judikatury pak lektoři roze­berou i postupy, kterými praxe reaguje na dosud neřešené problémy.

Seminář se bude zabývat např. následujícími tématy:


Zastupování společnosti s ručením omezeným (např. situace střetu zájmů a její řešení, přípust­né a nepřípustné způsoby zastupování)


Řízení před rejstříkovým soudem (např. kdo všechno je aktivně legitimován k podání návrhu, okruh zapisovaných skutečností, zaměnitelnost obchodní firmy)


Dispozice s podílem (např. forma a účinky smlou­vy o převodu podílu, smlouvy o zastavení podílu a souvisejících rozhodnutích valné hromady)


Valná hromada (např. zákaz výkonu hlasovacího práva, rozhodování per rollam, neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady, účastenství v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)


Postavení jednatele (např. odstoupení z výkonu funkce, řízení o vyloučení z výkonu funkce, jmenování chybějícího jednatele soudem)


Účast společníka (např. zrušení účasti společ­níka soudem nebo v důsledku vedení exekuce, obnovení účasti společníka)


Základní kapitál (např. splacení vkladu, zjedno­dušené snížení základního kapitálu)

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se závěry veškeré relevantní judikatury, která se vztahuje k úpravě společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích, a to od roku 2014 do současnosti.

Komu seminář doporučujeme

Seminář doporučujeme všem, které zajímají nejnovější trendy v soudním výkladu mnohdy nejasné úpravy zákona o obchodních korporacích. Se­minář je tak vhodný nejen pro právníky zabývající se právem obchodních korporací, ale i pro jednatele a majitele firem (společníky).

Doporučené publikace

Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII

Chalupa, Reiterman, Grinc

2017, 256 stran, cena 390 Kč, obj. číslo SK42