Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NOVÉ TYPY ŘÍZENÍ V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV (VYBRANÉ OTÁZKY OCHRANY VLASTNICKÉHO PRÁVA - OBECNÉ ŽALOBNÍ NÁSTROJE OCHRANY VLASTNICKÉHO PRÁVA A ZEJMÉNA NOVÉ TYPY ŽALOB

3. května 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 390,08 Kč S DPH: 5 312,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv. Na toto téma pravidelně přednáší v rámci výukové a lektorské činnosti organizované zejména Justiční akademií České republiky, Notářskou komorou a Českou advokátní komorou a pravidelně časopisecky publikuje. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů, zejména na téma podílového spo­luvlastnictví a společného jmění manželů.

 

Obsah semináře

Typy žalob k ochraně vlastnického práva podle občanského zákoníku (vindikační žaloba, nega­torní žaloba, určovací žaloba)


Žaloby z dobrověrného nabyvatelství (prin­cip ochrany prostřednictvím tzv. materiální publicity)


Žaloby na preventivní ochranu před dobrověr­ným nabyvatelstvím


Žaloby na řešení důsledků spojených se superfi­ciální zásadou


Nové typy žalob v oblasti sousedských práv – žaloba na odstranění stromů (§ 1017) a žaloba na prevenci před výstavbou stavby (§ 1020)


Žaloba na ochranu před přesahem nebo podros­tem větví a kořenů stromů a rostlin


Žaloba na vydání potvrzení o vypořádání společ­ného jmění manželů


Žaloba na oddělení ze spoluvlastnictví


Žaloba na odklad zrušení spoluvlastnictví


Žaloba o stanovení hranic pozemků


Žaloba na umožnění užívání cizího prostoru (§ 1023)


Žaloby na vypořádání tzv. neoprávněných staveb


Žaloby spojené s institutem tzv. přestavku


Imisní žaloba proti tzv. privilegovaným imisím


Imisní žaloba proti důsledkům provozu na pozemních komunikacích

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s některými novými typy řízení, která se v oblasti věcných práv objevila v souvislosti s úpravou obsaže­nou v občanském zákoníku, poukázat na praktický význam a souvis­losti těchto řízení i na praktické obtíže, které mohou být s jejich aplikací spojeny. Tam, kde k těmto novým řízením existuje již rozhodovací pra­xe Nejvyššího soudu, bude poukázána i na příslušná soudní rozhodnutí.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen všem praktikujícím právníkům, kteří se s uvedenými tématy v praxi setkávají a kteří se chtějí s danou problematikou více se­ známit a advokátům, soudcům, případně dalším cílovým skupinám, které chtějí mít přehled o praktickém výkladu v uvedených bodech.

Doporučené publikace

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474) Komentář

J. Spáčil a kol.

2013, 1 280 stran, cena 3 290 Kč, obj. číslo EVK12