Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Tisknout

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. 10. 2014 VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ KNIH


Tyto obchodní podmínky společnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 241 46 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 182960 („Prodávající“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající uzavírá se svými zákazníky, jako kupujícími, prostřednictvím svého eShopu (internetového obchodu) umístěného na webové adrese http://www.beck.cz („eShop").

Nabídka produkce odborné literatury Prodávajícího („zboží“), její ceny, poskytované slevy a tyto obchodní podmínky uváděné na eShopu jsou platné výhradně na území České republiky. Požadavky na objednávky ze zahraničí jsou automaticky předávány smluvním partnerům Prodávajícího k dalšímu zpracování (výsledná cena zpravidla zohledňuje pak i další manipulační náklady a neodpovídá jednotkovým cenám uvedeným v rámci eShopu).

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.
Jungmannova 750/34
110 00 Praha, Nové Město
IČO: 241 46 978
DIČ: CZ24146978
tel.: 273 139 219, 273 139 220
e-mail: beck@beck.cz

Podmínky nákupu a poskytovaná zvýhodnění:
Na první nákup zboží objednaného prostřednictvím eShopu je nově zaregistrovaným zákazníkům poskytována jednorázová sleva ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. Bez registrace není možné slevu přiznat a zákazníkovi je tak účtována plná prodejní cena zboží. Zaregistrujte se zde.

Podmínky nákupu pro členy ČAK se řídí dohodou mezi Českou advokátní komorou a Prodávajícím. Tyto zvláštní podmínky lze přiznat jen po zvláštní registraci pro advokáty. Registrace pro advokáty. Jednotlivá poskytovaná zvýhodnění nelze kombinovat. Zároveň není možné kombinovat výhody nákupu v eShopu s jinými slevami poskytovanými v rámci vybraných marketingových akcí Prodávajícím.

Uzavření kupní smlouvy:
Zákazník vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu ze strany Prodávajícího odeslané na emailovou adresu zákazníka. V případě, že k takové akceptaci ze strany Prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami.
Zákazník je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eShopu, tj. že vystavení zboží v eShopu Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

Způsob dodání:
Zboží z produkce Prodávajícího je odesíláno prostřednictvím České pošty nebo přepravní službou "PPL" na dobírku (pokud není sjednáno jinak) do 2 pracovních dnů od akceptace objednávky. Na přelomu měsíců prosinec/leden je z technických důvodů expedice prodloužena o 10 pracovních dnů.

Zásilkovna:
K vyzvednutí objednaného zboží můžete využít služeb Zásilkovny. Zásilka je do pracovních dnů předána dopravci. Zboží v předprodeji předáme dopravci zpravidla do 1 pracovního dne od jeho naskladnění; termín naskladnění a expedice se může změnit.

Jak služba funguje? V pokladně e-shopu si zvolíte odběrní místo, které je vám nejbližší. Ve chvíli, kdy budete mít zásilku připravenou, dostanete bezplatnou SMS zprávu s informací, že objednávka je připravena k vyzvednutí. Další informace naleznete na stránkách www.zasilkovna.cz.

Způsob platby:
Cena veškerého zboží nabízeného na eShopu Prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou níže uvedených nákladů na dodání, které jsou uvedeny samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eShopu Prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (viz níže) může zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně e-platbou prostřednictvím platebního systému GP webpay; nebo
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce.

V případě platby v hotovosti na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena zboží splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

Náklady na dodání:
Při nákupu zboží v hodnotě 1.500,- Kč a výše není poštovné zákazníkovi účtováno. Pokud cena zboží v objednávce nedosahuje výše 1.500,- Kč, bude k ceně objednávky připočten poplatek za poštovné a balné. Tato částka v případě doručení prostřednictvím PPL a České pošty činí 99 Kč včetně DPH. V případě vyzvednutí objednaného zboží prostřednictvím Zásilkovny je k ceně zboží připočítána částka 69 Kč včetně DPH.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy:
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro tyto účely může zákazník použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, přičemž náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši zákazník.
Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží zákazníkem.
Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Zpět lze přijmout jen zboží nepoškozené a nepoužité. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů po přijetí zákazníkem vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží.

Formulář odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde.

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, reklamační podmínky
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí úpravou obecně závazných právních předpisů (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Zákazník je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud je zásilka se zbožím v okamžiku převzetí poškozena, je zákazník povinen neprodleně informovat jak přepravce (zápisem v listu převzetí zásilky), tak Prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě zjištěných závad je zákazník povinen Prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (na e-mailovou adresu beck@beck.cz) nebo písemně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

Je-li dodané zboží vadné, může zákazník uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u Prodávajícího osobně na adrese jeho sídla (Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1), nebo zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od zákazníka (i) reklamované zboží, (ii) kopii platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji, které Prodávající zasílá zákazníkovi v zásilce spolu se zbožím a (ii) oznámení o vadách.
Oznámení o vadách musí obsahovat (i) jméno a bydliště zákazníka, (ii) jeho e-mail a telefonický kontakt, (iii) číslo objednávky – vystavené faktury, (iv) datum vystavení faktury, a (v) popis vady a případně toho, jak vada vznikla.
Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené ve vhodném obalu. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), poškozené nesprávným používáním v rozporu s běžnými zásadami používání daného zboží nebo chybnou manipulací.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží reklamované po uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, nelze uplatnit reklamaci.
Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá zákazníkovi zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Maximální doba trvání reklamace je 30 dní. Reklamační doba běží ode dne přijetí reklamace.
Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace pouze v případě, že je reklamace uznána za oprávněnou.
V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má zákazník možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.
Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci. Zákazník  je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které zákazník uvádí, podléhají ochraně dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje Prodávajícího a aktuální seznam jeho kontaktních údajů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Tento souhlas může zákazník kdykoliv vůči prodávajícímu odvolat.

Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení
Zákazníci, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínky vstupují s Prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) ze strany zákazníka. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci či uvedenou zákazníkem v objednávce.

 

DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ SEMINÁŘŮ


Přihlášení

Přihlášky přijímáme pouze v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (www.beck.cz/seminare), e-mailem (livia.romani@beck.cz) nebo poštou. V přihlášce uvádějte vždy kompletní námi požadované údaje. Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručením do naší společnosti. Budete evidováni podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku včas. Po přijetí přihlášky vám pošleme vyrozumění o formě úhrady. V případě nedostatečné kapacity vám bude doporučen náhradní termín nebo jiný seminář. Nejméně 3 dny před konáním semináře obdrží všichni účastníci k dané akci organizační pokyny, a to na e-mail, který uvedli v přihlášce. Přihlášením na seminář dává účastník souhlas k pořizování obrazové dokumentace ze strany společnosti.

Platba

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Platbu semináře je nutné provést nejpozději den před jeho konáním. Úhrada je možná pouze převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty.

V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, oběd ve formě tříchodového menu a drobné občerstvení včetně nápojů během výukového dne. Dále blok a psací potřeby.

Storno podmínky

Veškeré změny a storna přijímáme pouze písmeně. Zrušení objednávky je možné provést na základě stornovacích podmínek: bez poplatku do 15 dnů před zahájením akce, v případě zrušení 14 až 8 dnů před zahájením vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny akce včetně DPH, v případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním, vzniká povinnost uhradit 100% z ceny akce včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na seminář dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Jestliže bude akce zrušena ze strany společnosti, účastníkovi bude vrácena cena v plné výši.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce a to buď telefonicky, nebo emailem. Na základě těchto úprav se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.

Místo konání

HOTEL MAJESTIC PLAZA

Štěpánská 33

Praha 1

Kontaktní osoba - dotazy

AKADEMIE C. H. BECK

Mgr. Livia Romani

E-mail: livia.romani@beck.cz

Tel: +420 273 139 217

Mob: +420 734 254 065

www.beck.cz

 

DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

Vážení zákazníci,

jakékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy beck@beck.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud zákazník neuvede jinou adresu.

Jestli se prodávajícímu a zákazníkovi nepodaří stížnost, reklamaci nebo jiný spor vyřešit přímo, má zákazník na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a zákazníkem - spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel žijící v některém z členských států EU může podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím se sídlem v některém z členských států EU také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (http://www.evropskyspotrebitel.cz/).

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Tisknout