Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO V PRAXI

7. června 2018 (9.00–18.00)
Hotel Kings Court Prague

Běžná cena: 11 979,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 8 500,00 Kč S DPH: 10 285,00 Kč Sleva platí do 17. 5. 2018

V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky. Má bohaté legislativní zkušenosti, od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR. Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

Je společníkem advokátní kanceláře Bříza & Trubač, rozhodcem a mediátorem. Ve své praxi se věnuje zejména přeshraničním transakcím a sporům, smluvní agendě a právu EU. O těchto tématech také přednáší a publikuje v ČR i zahraničí a působí též v různých odborných a poradních sborech.

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní vědec a přední český civilista a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně uvedení do Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V justici předtím působil jako soudce u Okresního soudu v Kladně a poté u Krajského soudu v Praze jakožto soudu odvolacího. V soudní praxi se věnuje především závazkovému právu.

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Od roku 2000 je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Jako člen Komise  pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jako advokát.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti  pro přípravu nového občanského zákoníku.

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Působil mimo jiné jako ředitel Justiční akademie a člen rekodifikační komise pro občanský zákoník.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Působí jako Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP, kde poskytuje právní konzultace svým kolegům a ve vybraných případech i klientům, je také odpovědný za řízení právního know-how. Od roku 2004 působí jako rozhodce. Specializuje se na právo financování obchodních společností a na insolvenci.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a jako asistent soudce Nejvyššího soudu. Přednáší též pro externí posluchače z právní i podnikové praxe a pro studenty ekonomických oborů. Je autorem řady publikací, v nichž se zaměřuje především na smluvní obchodní právo.

Mgr. Michal Výtisk

Je předsedou senátu Městského soudu v Praze se specializací na soukromoprávní spory ve věcech hospodářské soutěže a ochrany práv z průmyslového vlastnictví. V justici působí od roku 2000, v letech 2006–2011 působil jako místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1, v letech 2011–2014 jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 10 a od roku 2014 jako místopředseda Městského soudu v Praze.

Program konference

08:00–09:00           registrace účastníků

09:00–09:15           zahájení konference

09:15–09:50           POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Ve kterých případech musí mít postupní smlouva písemnou formu?


Musí mít dlužníkovo uznání podle § 1884 odst. 2 o. z. písemnou formu?


Jaké jsou následky postupu v rozporu s dlužníkovým zákazem?


V kterých případech má postoupený dlužník právo namítat neplatnost postupní smlouvy?


09:50–10:25          panelová diskuze


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 


prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš


JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.


JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Mgr. Michal Výtisk

10:25–10:45           coffee break

10:45–12:20           SMLUVNÍ POKUTA

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Může soud na návrh dlužníka moderovat smluvní pokutu poté, kdy ji věřitel započetl proti dlužníkově pohledávce?

Může soud moderovat úroky z prodlení za stejných předpokladů a se stejnými důsledky jako v případě smluvní pokuty?

Umožňuje občanský zákoník sjednat smluvní pokutu tak, že právo na ni vznikne, když dlužník poruší povinnost a věřitel současně od smlouvy odstoupí?

Může být ze smluvní pokuty zavázána či oprávněna třetí osoba?

Je smluvní pokuta sjednána dostatečně určitě, má-li ji dlužník zaplatit pro případ porušení jakékoli povinnosti uvedené ve smlouvě či obchodních podmínkách?

12:20–12:55           panelová diskuze

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Mgr. Michal Výtisk

12:55–14:00           oběd

14:00–14:35           PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

Lze si sjednat podmínky vzniku předsmluvní odpovědnosti odchylně od zákona? A pokud ano, v jaké míře?

V jakých případech si lze při přeshraničním vyjednávání dohodnout rozhodné právo pro otázky předsmluvní odpovědnosti?

Co lze považovat za spravedlivý důvod pro ukončení smluvního vyjednávání ve smyslu § 1729?

Jak vykládat limitaci náhrady škody ztrátou z neuzavřené smlouvy v obdobných případech? Co je to obdobný případ?

14:35–15:10           panelová diskuze

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

15:1015:40          coffee break

15:4016:15          NEFORMÁLNÍ ZMĚNA PÍSEMNÉ SMLOUVY

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Kdy lze závazek z písemné smlouvy změnit ústně nebo konkludentně?

Kdy mohou strany překonat ujednání, že smlouvu lze změnit jen písemně, neformálním jednáním?

Má v českém právu význam sjednávat kvalifikované (dvojité) doložky písemnosti? 

Lze omezit okruh osob, které mohou za podnikatele sjednat změnu smlouvy? Lze mezi stranami vyloučit § 430 ObčZ (zákonné zmocnění osoby, která byla pověřena k určité činnosti při provozu závodu)? 

16:1516:50           panelová diskuze

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. 

16:5017:25          OBCHODNÍ PODMÍNKY 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

Co vše nesmí být v obchodních podmínkách zahrnuto? 

Lze obchodní podmínky měnit jednostranně (a případně kdy)? 

Použije se úprava obchodních podmínek i na rámcové nebo hromadně uzavírané smlouvy? 

Znamená použítí obchodních podmínek, že jde o adhezní smlouvu?

17:2518:00           panelová diskuze

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Mgr. Michal Výtisk 

18:0018:15           ukončení konference a Goodbye drink

Závazkové právo v praxi. Chcete vědět víc? Navštivte naše webové stránky.

Cíl konference

Srdečně Vás zveme na první konferenci Nakladatelství C. H BECK!


Přijďte získat odpovědi na neaktuálnější otázky, které v oblasti závazkového práva praxe přináší. V jedinečných odborných panelových diskuzích vystoupí přední odborníci v oblasti občanského práva, připraveni podělit se s Vámi o své bohaté zkušenosti a znalosti.


Naše konference Vás v pěti blocích a pěti panelových diskuzích uvede a hlouběji zasvětí do témat POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY, SMLUVNÍ POKUTY, PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEFORMÁLNÍ ZMĚNY PÍSEMNÉ SMLOUVY a OBCHODNÍCH PODMÍNEK.


Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., jeden z vedoucích autorů úspěšného  jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku vydaném Nakladatelstvím C. H. Beck v červnu 2017.


Goodbye drink na závěr vytváří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

Závazkové právo v praxi. Chcete vědět víc? Navštivte naše webové stránky.

Komu konferenci doporučujeme

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

Závazkové právo v praxi. Chcete vědět víc? Navštivte naše webové stránky.

Obchodní podmínky

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.


PLATBA:

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd ve formě tříchodového menu a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, goodbye drink a blok a psací potřeby.


STORNO PODMÍNKY:

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 20. 2. 2018, v případě zrušení od 21. 2. – 23. 4. 2018 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 24. 4. 2018 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.


KONTAKTNÍ OSOBY

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel.: +420 273 139 223


Jana Beránková

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 735 174 871

Závazkové právo v praxi. Chcete vědět víc? Navštivte naše webové stránky.