Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

STAVBY A NEMOVITOSTI V PRAXI A V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

7. prosince 2017 (9.00–15.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv. Na toto téma pravidelně přednáší v rámci výukové a lektorské činnosti organizované zejména Justiční akademií České republiky, Notářskou komorou a Českou advokátní komorou a pravidelně časopisecky publikuje. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů, zejména na téma podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.

Obsah semináře

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům :

uplatnění zásady, podle níž „je stavba součástí pozemku“ ve srovnání s dosavadní právní úpravou

základní principy přechodných ustanovení ke stavbám a pozemkům

problematika veřejných seznamů a nabývání od neoprávněného


- vysvětlení základních východisek v novém občanském zákoníku ve srovnání s dosavadní právní úpravou;
- souhrnná judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k nabývání od neoprávněného – střet koncepcí a východisek;
- aktuální judikatura Nejvyššího soudu (2016) k nabývání od neoprávněného – budoucí sporné otázky právní praxe.

základní principy problematiky staveb na cizích pozemcích :

oprávněné stavby na cizích pozemcích – srovnání předchozí a současné právní úpravy;
neoprávněné stavby na cizích pozemcích – srovnání předchozí a současné právní úpravy se zdůrazněním superficiální zásady;
aktuální judikatura Nejvyššího soudu (2016) k neoprávněným stavbám zřízeným před 1. lednem 2014 z hlediska jejich vypořádání.

Cíl semináře

Cílem semináře je poukázat na vybrané otázky týkající se problematiky staveb, nemovitostí a tzv. nabývání od neoprávněného z hlediska postižení zásadních změn oproti úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. tam, kde lze očekávat nejvýznamnější změny v budoucí právní praxi s vysvětlením možných přístupů a alternativ a konkrétními poznatky v této oblasti v letech 2014 – 2016 a s využitím soudní praxe tam, kde se již k těmto otázkám vyslovila.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen všem praktikujícím právníkům, kteří se s uvedenými tématy v praxi setkávají, a kteří se chtějí s danou problematikou více seznámit. Advokátům, soudcům, případně dalším cílovým skupinám, které chtějí mít přehled o praktickém výkladu v uvedených bodech.

Doporučené publikace

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář
Hulmák a kol.
2014, 1 344 stran, cena 2 790 Kč, obj. číslo EVK13

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář
J. Spáčil a kol.
2013, 1 280 stran, cena 3 290 Kč, obj. číslo EVK12