Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

STAVEBNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE V ROCE 2018

27. listopadu 2017 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Jana Machačková

se na Ministerstvu pro místní rozvoj již 20 let věnuje legislativní činnosti v oblasti stavebního práva. Je spoluautorkou stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a lektorkou a zkušební komisařkou na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu na Institutu pro veřejnou správu. Lektorskou činnost vykonává i pro řadu vzdělávacích institucí a agentur. Autorsky se rovněž podílí na odborných monografiích a publikuje v odborných časopisech. Působí jako vedoucí autorského kolektivu komentáře Stavebního zákona pro nakladatelství C. H. Beck a je členkou České společnosti pro stavební právo.

Ing. Eva Fialová

pracuje od roku 2004 na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Je přední odbornicí pro oblast územního plánování, lektorkou a členkou zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování na Institutu pro veřejnou správu. Průběžně publikuje v odborném tisku a je členkou autorského kolektivu komentáře Stavebního zákona pro nakladatelství C. H. Beck.

Obsah semináře

Územní plánování:
zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů a regulačních plánů,
závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění,
náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu,
územní plán s prvky regulačního plánu,
účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace,
územní studie a územně analytické podklady
lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy.

Územní rozhodování a stavební řád:
společné řízení (příslušnost, proces řízení),
územní/společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
formy územního rozhodování (územní řízení, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, územní souhlas, zjednodušené územní řízení),
formy povolování záměrů (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, oznámení s certifikátem autorizovaného inspektora),
kolaudace staveb (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí).

Cíl semináře

Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona. Seminář proto bude zaměřen na zásadní koncepční změny a nové instituty, které novela stavebního zákona přináší na úseku územního plánování a umisťování a povolování staveb.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zaměstnancům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování a výstavba dotýká.

Doporučené publikace

Připravujeme:
Stavební zákon, 3. vydání. Komentář.
Machačková a kol.
obj. číslo EKZ188