Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

SMLOUVY A NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

14. června 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je autorem monografie Zajištění a utvrzení dluhu v praxi a spoluautorem monografie Náhráda škody v občanskoprávních a obchodních vztazích. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M., MBA, Ph.D.

Právnička s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek a to v rámci přezkumné a dohledové činnosti na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak i v rámci advokátní praxe. Problematikou veřejných zakázek se zabývá více než 7 let, přičemž v rámci působení na ÚOHS prošla celou řadou funkcí včetně řízení druhé instance a předsednictví v rozkladových komisích pro veřejné zakázky, jakož i zastupování na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. V současné době působí v advokacii a zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesů.

Obsah semináře

Stručné seznámení s obsahem nového zákona o veřejných zakázkách


Vztah zákona o zadávání veřejných zakázek a občanského zákoníku


Proces uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle nového zákona


Obsahové a formální náležitosti smlouvy na veřejnou zakázku


Důvody neplatnosti či zdánlivosti smluv uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku


Zajištění splnění povinností ze smluv na veřejnou zakázku, a to včetně zajištění v rámci zadávacích řízení (finanční jistota, bankovní záruka, pojištění jistoty)


Způsoby ukončení smluv uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku (vč. například odstoupení, výpovědi, změny dodavatele či zadavatele)


Přechodná ustanovení občanského zákoníku a nového zákona o zadávání veřejných zakázek


Uveřejňování smluv


Podstatné a nepodstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku


Platnost či neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku podle nové a staré právní úpravy


Předsmluvní odpovědnost zadavatele a uchazečů o veřejnou zakázku, zejm. při odmítnutí uzavřít smlouvu vítězným uchazečem (vč. otázek souvisejících s vázaností nabídky, respektive zadávací dokumentací)


Smlouvy uzavírané v oblasti veřejných zakázek – jejich podstatné náležitosti a specifika (smlouva o administraci veřejné zakázky, smlouva o založení společnosti (sdružení), subdodavatelské smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace, rámcová dohoda aj.)


Smluvní typy ve veřejných zakázkách (dílo, příkaz, koupě, dodávky, služby, stavební práce)


Nejčastější ujednání a nejčastější chyby ve smlouvách uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku, vč. návrhů vzorových smluvních ujednání


Povinnost nahradit škodu způsobenou nesprávnou radou poskytnutou administrátorem veřejné zakázky. Náhrada škody požadovaná po dodavateli a po zadavateli veřejné zakázky po uzavření smlouvy

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení s právní úpravou veřejných zakázek z pohledu právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb. ve spojení se soukromoprávní úpravou závazkového práva (zejména při uzavírání smluv, jejich obsahem, plněním i ukončováním), a to jak z pohledu případných zadavatelů, tak také dodavatelů. V rámci programu budou účastníci upozorněni na některá rizika spojená se zadávacími procesy při přípravě smluvních podmínek představujících pravidelný obsah zadávací dokumentace. Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře podle jejich momentálních potřeb.

 

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. Může se jednat zejména o veřejné zadavatele, dodavatele a poradce, advokáty, podnikové právníky, manažery a širší veřejnost zabývající se problematikou veřejných zakázek.