Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYBRANÉ OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV Z POHLEDU AKTUÁLNÍ JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY

31. ledna 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv. Na toto téma pravidelně přednáší v rámci výukové a lektorské činnosti organizované zejména Justiční akademií České republiky, Notářskou komorou a Českou advokátní komorou a pravidelně časopisecky publikuje. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů, zejména na téma podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.

Obsah semináře

Jedná se o nově prezentované aktuální téma zpracované poprvé pro rok 2018, reagující na rychlý vývoj významné judikatury v oblasti věcných práv a legislativní změny v právní úpravě dovolání a rozhodování Nejvyššího soudu v oblasti náhrady nákladů řízení. V souvislosti se zákonem č. 296/2017 Sb. byly provedeny legislativní změny v oblasti dovolání mimo jiné i odejmutím přezkumu výroků o náhradě nákladů řízení dovolacím soudem.
V rámci semináře bude pozornost věnována vybraným konkrétním rozhodnutím pro jejich značný praktický dopad buď tím, že mění dosavadní judikaturu, nebo se jedná o výklad zcela nových právních institutů (se zaměřením na konkrétní praktické případy a postupy). V části věnované náhradě nákladů řízení budou shrnuty základní přístupy Nejvyššího soudu v rozhodovací praxi, kde již Nejvyšší soud nebude mít možnost přezkoumávat výroky o náhradě nákladů řízení. Část věnovaná dovolání bude zaměřena na vybrané otázky podávání dovolání v oblasti věcných práv se zaměřením na činnost senátu 22 Cdo a dovolání ve sporech z věcných práv.

 

Odborný program semináře:
V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:
A) Aktuální významná judikatura Nejvyššího soudu České republiky k věcným právům v novém
Problematika „naléhavého právního zájmu“ se zaměřením na společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
Prolomení § 3028 odst. 2 o dosahu nového OZ na staré právní poměry
Superficiální zásada a její praktické dopady
Důkazní břemeno ohledně důsledků „dobré víry“
Překážky likvidace spoluvlastnického vztahu a možnost oddálení zrušení spoluvlastnictví
Přiměřená náhrada při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
Vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu
Zneužití práva - § 8
Vypořádání společného jmění manželů - pravidlo tří let a vzájemná žaloba v řízení o vypořádání SJM
Intertemporální judikatura k přestavku a podstata přestavku u staveb zřízených před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014


B) Principy rozhodování o náhradě nákladů řízení v oblasti věcných práv se zaměřením na soudní praxi Nejvyššího soudu České republiky
Společné jmění manželů
Podílové spoluvlastnictví
Povolení nezbytné cesty
Určování hranic pozemků
Další vybrané obecné otázky rozhodování o náhradě nákladů řízení


C) Vybrané otázky podávání dovolání v oblasti věcných práv z hlediska judikatury Nejvyššího soudu České republiky a rozhodování o nichCíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální významnou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky v oblasti věcných práv a dále s rozhodováním Nejvyššího soudu v otázkách nákladů řízení ve věcných právech a při podávání dovolání ve věcných právech (se zaměřením na novelizaci občanského soudního řádu).

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen všem praktikujícím právníkům, kteří se s uvedenými tématy v praxi setkávají, a kteří se chtějí s danou problematikou více seznámit. Advokátům, soudcům, případně dalším cílovým skupinám, které chtějí mít přehled o praktickém výkladu v uvedených bodech.