Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ OBCHODNÍCH KORPORACÍ

16. dubna 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, s. r. o., Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School), odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na CEVRO – Liberálně konzervativní akademii. V letech 2008 a 2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (Mgr. 2008, JUDr. 2010), Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (Bc.) a Kolumbijskou univerzitu v New Yorku (LL.M. 2010). Ze zahraničních studijních pobytů lze zmínit pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, Central European University v Budapešti nebo Humboldtově univerzitě v Berlíně. Je členem redakce Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek a časopisu Jurisprudence. Pravidelně publikuje především v oblasti korporačního práva.

JUDr. František Púry, Ph.D.

Od roku 1993 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. Je zařazen na trestním kolegiu tohoto soudu a specializuje se zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Působí též jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, v jejichž rámci se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech. Nyní zastává funkci předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu. Kromě toho se věnuje publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu a k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o úpadkových trestných činech atd.) a publikuje i v odborném tisku, zejména v časopisech Právní rozhledy, Trestněprávní revue a Bulletin advokacie. Externě působí na právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a na soukromé vysoké škole v Praze.

Obsah semináře

 

 

Obecně k orgánům obchodních korporací a k postavení jejich členů

 

Informační povinnosti při vzniku funkce a při zániku funkce a civilněprávní a trestněprávní důsledky jejich porušení

 

Aktuální otázky odměňování členů orgánů obchodních korporací

 

Povinnost péče řádného hospodáře a rozsah pravidla podnikatelského úsudku v činnosti orgánů obchodních korporací

 

Podmínky a důsledky civilněprávní a trestněprávní odpovědnosti za porušení povinnosti péče řádného hospodáře a hranice mezi oběma druhy odpovědností

 

Konflikty zájmů a zákazy konkurence – civilněprávní odpovědnost členů orgánů a možné přesahy do trestněprávní odpovědnosti

 

Podnikatelská seskupení (koncernové vztahy) – pravidla jednání pro členy orgánů osob začleněných do podnikatelských seskupení a rizika jejich odpovědnosti v civilním a trestním právu

 

 

 

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou i laickou veřejnost s některými aktuálními otázkami civilněprávní a trestněprávní odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací. Přednášející tak učiní i na podkladě aktuální judikatury, která se v této oblasti postupně rozvíjí. Jejich záměrem bude upozornit též na vzájemné souvislosti mezi obchodním, resp. občanským právem a trestním právem a vytipovat případy, kdy se uplatní trestní odpovědnost vedle (nebo místo) civilněprávní odpovědnosti.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro široký okruh účastníků především v pozici členů orgánů obchodních korporací, zejména pak členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev. Dále by jeho téma mohlo oslovit též advokáty poskytující právní služby obchodním korporacím, civilní i trestní soudce, státní zástupce a policisty řešící případy porušení povinností stanovených členům orgánů obchodních korporací a třeba i studenty právnických fakult a vysokých škol podobného zaměření, pokud se hodlají ve svých kvalifikačních pracích věnovat této problematice.