Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZÁSTAVNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY

14. listopadu 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Lukáš Vymazal, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Problematikou zástavního práva se zabývá dlouhodobě po stránce teoretické i praktické. Vedle publikační a přednáškové činnosti se otázkám zástavního práva hojně věnuje také ve své právní praxi, řadu let je právníkem činným v bankovním sektoru (Finanční skupina Komerční banky). V minulosti působil též v expertní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) – pracovní skupině Zajišťovací prostředky. Kromě dílčích časopiseckých studií k institutu zástavního práva je autorem komentáře k úpravě zástavního práva v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. a rovněž autorem rozsáhlé monografie o zástavním právu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Aktuálně se podílí na přípravě podrobného komentáře k úpravě zástavního práva v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

Obsah semináře

Seminář provádí životním cyklem zástavního práva od jeho zřízení až po jeho výkon a zánik, neopomíjí přitom témata s jednotlivými fázemi související (rozsah zástavního práva, důvody a způsoby vzniku, práva a povinnosti ze zástavního práva, atd.). Seminář mimo jiné zahrnuje tyto okruhy:


Zástavní právo (ne)jen jako právo k věci cizí


Kdy se uplatní „stará“ a kdy „nová“ právní úprava


Co všechno lze zastavit


Jak využít budoucí zástavní právo


Jak zastavit obchodní závod


Jakým způsobem označovat zajištěné dluhy (vč. budoucích či podmíněných)


Zastavení cizí věci


Co smí a nesmí obsahovat zástavní smlouva (zakázaná ujednání, negative pledge, atd.)


Nové způsoby výkonu zástavního práva (prodej zástavy zástavním věřitelem)


Procesní úskalí realizace zástavního práva


Pluralita zástavních práv


Dispozice s pořadím zástavního práva (uvolněná hypotéka, konverze)


Zastavení podílu v korporaci a zastavení pohledávky

 

Další dílčí otázky zástavního práva (vztah k zajišťovacímu převodu práva, rozhodčím doložkám, registru smluv, rodinné domácnosti, odporovatelnosti, odstoupení od smlouvy, pojistnému plnění, spotřebitelskému úvěru, problematika splnění zajištěného dluhu zástavním dlužníkem, subrogace při částečném plnění, atd.).

 

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou úpravou zástavního práva, se zaměřením na některé nové či problematické instituty právní úpravy (s těžištěm v občanském zákoníku). Výklad přihlíží k potřebám právní/hospodářské praxe a přináší praktická doporučení k řešení sporných otázek. Výklad k jednotlivým otázkám zástavního práva                  je propojen s hodnocením a rozborem soudobé judikatury, teoretická východiska jsou konfrontována praktickými poznatky. 

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zájemcům z řad odborné veřejnosti zabývající se problematikou zajištění dluhů zástavním právem, zejména pak advokátům, notářům, insolvenčním správcům, právníkům úvěrových i jiných institucí či pracovníkům realitních kanceláří.