Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Likvidace obchodních společností - právo, účetnictví a daně

3.2.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., se řadí mezi specialisty na právo obchodních společností a problematiku svěřeneckých fondů. Jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pravidelně přednáší a je autorkou řady odborných textů. Společně s Ing. Borisem Gnothem, LL.M., expertem na problematiku mezinárodního zdanění, tuzemské i zahraniční fúze, akvizici a likvidaci, povede 23. února 2016 školení na téma Likvidace obchodních společností – právo, účetnictví a daně. Při této příležitosti poskytli našemu nakladatelství rozhovor, který poodhaluje nejzajímavější témata blížícího se semináře.

<< 2 minuty čtení >>

Co považujete v právní úpravě likvidací za nejpalčivější otázky?

Mezi takové otázky patří vztah statutárního orgánu a likvidátora. Shoda nepanuje na tom, jaké kompetence přecházejí na likvidátora a jaké nadále zůstávají statutárnímu orgánu. V teorii se dokonce objevil názor, že podle nové úpravy vstupem do likvidace statutární orgán zaniká a nadále ve vnitřním uspořádání společnosti vůbec nefiguruje. Pochybnosti vyvolává i přípustnost užití postupu pro případ neúspěšného zpeněžení majetku likvidované společnosti na likvidace, kterým nepředcházelo insolvenční řízení. Určitým „evergreenem“ je potom otázka postupu v situaci, kdy věřitel přihlásí svou pohledávku po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, avšak dříve než byl likvidační zůstatek vyplacen společníkům.

Dotkla se rekodifikace výrazným způsobem i problematiky likvidací obchodních společností?

Rámec právní úpravy likvidací zůstal na první pohled velmi podobný úpravě účinné do 31. 12. 2013. Přesto i zde došlo k řadě změn. Příkladem je úprava postavení likvidátora, kde došlo k posunu v působnosti, novinkou je možnost rozdělení úkolů mezi vícero likvidátorů či zpřísnění důsledků porušení povinností likvidátora. Změny se dotkly i samotného průběhu likvidace a postupu po jejím skončení. Novinky přitom částečně řeší dosavadní problémy, zčásti však vyvolávají problémy nové. Na nadcházejícím semináři Akademie C. H. Beck se těmto změnám budeme společně věnovat.

V připravovaném semináři se prolíná právní, daňová a účetní problematika. Proč jste zvolili právě tento model?

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou likvidací obchodních společností komplexně. Prolínání výkladu z oblasti práva, účetnictví a daní se v tomto směru  vysloveně nabízí. Budu-li hovořit o vyplacení podílu na likvidačním zůstatku, můj kolega posluchače ihned seznámí s daňovými a účetními dopady výplaty apod. A jsme také připraveni odpovídat na veškeré praktické i teoretické otázky v rámci diskuze.

C. H. Beck