Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Pracovněprávní spory

25.4.2016  |  Otázky a odpovědi

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., působí jako soudce Krajského soudu v Plzni a odborný asistent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Přednášel pro Justiční akademii a dnes vede semináře pracovního a civilního procesního práva na právnické fakultě. Ve čtvrtek 19. května 2016, na semináři věnovaném PRACOVNĚPRÁVNÍM SPORŮM, představí specifika soudního řízení v pracovněprávních sporech a zaměří se na praktické otázky, v nichž často dochází k prolínání procesního práva s hmotným pracovním právem.

<< 1 minuta čtení >>

Proč se zaměřujete právě na pracovněprávní spory?

Téma vzniklo spojením profesních zkušeností civilního soudce se zájmem vysokoškolského pedagoga o pracovní právo.  Už jako začínající soudce na prvním stupni jsem si uvědomoval reálné odlišnosti soudních sporů o nároky vyplývající z pracovního práva, což je pochopitelně dáno specifickou povahou hmotněprávní úpravy otevřeně chránící jednu ze smluvních stran.  Jde například o otázky rozdělení důkazního břemena nebo přípustnosti některých důkazů.  Jak ve své publikaci, tak při semináři se snažím vysvětlit, jak hmotněprávní pracovní nároky prosadit v praxi soudního řízení.

Lze ještě v pracovním právu nacházet aktuální problémy, když zůstalo stranou rekodifikace soukromého práva v občanském zákoníku?

Nedotčenost novým občanským zákoníkem je pouze zdánlivá. Nový občanský zákoník přináší díky svému subsidiárnímu postavení otázky, nad nimiž se dosud pracovní právo nezamýšlelo. Podívejte se například na kategorii zdánlivých právních jednání, jež praktickým právníkům přidělává vrásky, neboť dosud se žalovalo na určení neplatnosti. A takových situací lze uvést celou řadu: předsmluvní odpovědnost, adhezní smlouvy, nová úprava započtení atd.

Co je tématem v současné době?

Mezi ty úplně čerstvé věci bych rozhodně zařadil novou úpravu odškodňování bolesti a ztráty společenského uplatnění. Jde zejména o to, jaké důkazy si je v těchto případech třeba opatřit při přípravě na vedení sporu.

Jsou naopak stálice, tedy otázky, k nimž se soudní praxe opakovaně vrací?

Ano, v každé době se lze setkat s posuzováním zastřených pracovněprávních vztahů. Judikatura se již vyjádřila k nejrůznějším profesím, u nichž k takovému obcházení zákoníku práce dochází. Naposledy jsem se setkal s případem manažera společnosti, který svoji práci vykonával formálně jako advokát.

 

C. H. Beck