Tento týden vyšlo aktualizované a značně rozšířené vydání úspěšného komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek autorů Šebesta, Novotný, Machurek, Dvořák a kol. V rozhovoru s vedoucími autory si můžete připomenout, proč tento zákon před pěti lety vzniknul a co nového přináší druhé vydání velkého komentáře.

Vychází druhé vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Můžete připomenout, proč tento zákon před pěti lety vzniknul, když právní úprava zadávání veřejných zakázek již dlouhé roky existovala i předtím?

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabyl účinnosti dne 1. října 2016, kdy zhruba po 10 letech účinnosti nahradil předchozí právní úpravu obsaženou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Od nové právní úpravy si zákonodárce sliboval kromě povinné transpozice příslušné legislativy Evropské unie zejména určité odformalizování zadávání veřejných zakázek neboli do značné míry upřednostnění materiální stránky zadávání veřejných zakázek před stránkou formální a zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek. Na straně zadavatelů i dodavatelů byla při přijímání zákona značná pozitivní očekávání, že nová úprava již nebude bránit tomu, aby i veřejná sféra byla schopna nakupovat více racionálně a flexibilně.

Podařilo se očekávání nové právní úpravy naplnit?

Všichni autoři komentáře poskytují každodenní právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek jak zadavatelům, tak dodavatelům. Prostřednictvím své publikační i přednáškové činnosti a účasti v řadě odborných a profesních uskupení se do jisté míry podílejí i na tvorbě či výkladu právní úpravy v oblasti veřejného zadávání. Po více než pěti letech účinnosti zákona tak můžeme říci, že uvedené cíle se daří více či méně naplňovat, byť očekávání byla zřejmě ještě o něco vyšší.

Co Vás přivedlo k rozhodnutí pustit se do druhého vydání?

Druhé vydání komentáře zohledňuje bohaté dosavadní zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Současně je promítnuta i nová rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i soudní judikatura, která zákonnou úpravu kontinuálně dotváří a tvoří podstatnou osu výkladu jednotlivých zákonných ustanovení. V neposlední řadě jsme v tomto vydání zakotvili i veškeré dosavadní novely komentovaného zákona.

Lze stručně shrnout posun za uplynulých pět let i ve srovnání s předchozí úpravou?

Proces zadávání je zejména ve srovnání s předchozí právní úpravou daleko flexibilnější a administrativně méně náročný. Rovněž rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se jeví zejména v posledním období racionálnější a usilující o hledání materiální pravdy. I přesto s sebou i nadále právní úprava zadávání veřejných zakázek přináší řadu otázek a výzev. Nezřídka je tomu tak proto, že zadavatelé buď nejsou dostatečně zkušení, anebo nevyužívají veškerých možností nabízených právní úpravou. Pozitivní evoluci aplikační a výkladové praxe mohou někdy brzdit i překotně přijímané menší novely zákona, kterým ne vždy předchází potřebná odborná diskuse.

Velká očekávání měla přinést i povinná elektronizace zadávání veřejných zakázek...

Elektronizace zadávacího řízení byla krokem, který zjednodušil v mnohém proces zadávání veřejných zakázek. Na druhou stranu, mohl ale některým menším podnikatelům znesnadnit přístup k veřejným zakázkám. Práce s elektronickými prostředky a nástroji pro ně mnohdy nemusí být příliš snadná a může je i částečně od účasti v zadávacích řízení odrazovat. Nicméně s postupně získanými zkušenostmi a zejména po zjednodušení, původně relativně složitého webového rozhraní pro jejich obsluhu, vnímáme i zde posun kupředu. 

Jak moc se změnil autorský tým?

Autorský tým je i nadále tvořen členy týmu MT Legal, s. r. o., advokátní kanceláře, byť přirozeně k určité „evoluční“ obměně jednotlivých osob došlo. Nicméně pořád platí, že advokátní kancelář má oblast zadávání veřejných zakázek jako jednu ze svých klíčových profilací; důkazem toho je mimo jiné i nejvyšší ocenění Právnická firma roku v oblasti veřejných zakázek, kterého dosáhla firma v posledních letech opakovaně. Stále též platí, že autorský tým nemá v úmyslu prosazovat výklad uvedený v komentáři jako jediný možný. Jeho ambicí je nejen přispět do odborné diskuse o jednotlivých ustanoveních, ale zejména být všem jeho čtenářům komplexním a maximálně podrobným pomocníkem či alespoň vhodnou inspirací.

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu ZDE.