Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Představenstva, dozorčí rady a jednatelé obch. společností

2.11.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oddělení korporačního a insolvenčního práva. Jako člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti se podílel na podobě nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Pro Nakladatelství C. H. Beck si připravil na středu 23. listopadu 2016 přednášku na téma PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A JEDNATELÉ OBCHODNÍCH KORPORACÍ.

<< 2 minuty čtení >>

Problematikou obchodních korporací a jejich orgánů se zabýváte již řadu let. Jak jste se k tomuto oboru dostal?

S problematikou obchodních korporací se zabývám dlouhodobě. Tuto problematiku jsem přednášel jako člen katedry obchodního práva, později oddělení korporátního a insolvenčního práva na Právnické fakultě v Plzni. V průběhu rekodifikace jsem byl členem rekodifikační komise pro zákon o obchodních korporacích a v této oblasti též dlouhodobě publikuji odborné monografie a v rámci autorského kolektivu také poznámkové znění zákona o obchodních korporacích. Korporátní právo, korporační správa a povinnosti členů orgánů jsou většinovou náplní mé advokátní praxe. Právě ze spojení akademické a praktické oblasti mého profesního života vznikají témata pro řadu přednášek a seminářů, která vedu zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva.

Jaké praktické problémy podle Vašeho názoru nejčastěji vznikají v souvislosti s činností členů orgánů?

Práva ani povinnosti jednatelů, členů představenstev, dozorčích či správních rad nejsou v právních předpisech souborně uváděna ve výčtech. To není chyba legislativců, ale nutnost plynoucí z dané problematiky. Problém není podle mého v nechuti nebo nedostatečné preciznosti členů orgánů při výkonu jejich povinností při korporátní správě – problém je dle mého názoru v neznalosti práv a povinností členů orgánů. Naše legislativa se vyvíjí velmi rychle, zvlášť po rekodifikaci soukromého práva došlo k řadě změn, které mohly členům orgánů uniknout. Povinnosti manažerského obchodního charakteru vyžadují svůj čas a někdy jednoduše uniknou právní souvislosti, které by měl mít člen korporátních orgánů na paměti pří výkonu svých povinností.

Co byste označil za nejpodstatnější prvek povinností členů orgánů obchodních korporací?

Jednotlivá práva a povinnosti plynoucí z korporátní správy si zpravidla členové orgánů nastudují, anebo je znají z předchozích působišť. Zásadních věcí je dle mého názoru víc. Potencionální člen orgánů by měl předně zvážit, zda je časově i odborně schopen funkci v orgánu obchodní korporace zastávat. Už ze samotného přijetí funkce mohou totiž plynout pro nového člena právní důsledky a odpovědnost. Rozumět oboru činnosti korporace často nestačí. Je třeba spojit odborné zázemí v předmětu podnikání se znalostmi z práva a ekonomie. V opačném případě mohou nastat odpovědnostní důsledky. Další podstatnou věcí je rozsah činnosti a, řekněme, skladba činnosti člena orgánu. Často se členové orgánů ve funkcích mezi několika korporacemi prolínají, aniž by si uvědomili váhu koncernových vztahů, z toho plynoucí povinnosti pro členy orgánů a někdy i vazby konkurenčních doložek. Zvlášť pro členy dozorčích rad potom platí, že přijetí těchto funkcí neznamená jen vyhovět žádosti akcionářů a zajistit svou účastí klid, ale že i tato funkce přináší řadu podstatných povinností, že dozorčí rada se může stát nejsilnějším orgánem společnosti a že odpovědnost člena dozorčí rady je stejně tíživá jako odpovědnost člena představenstva.

Komu je podle Vás seminář určen?

Seminář je určen zejména odborné právnické veřejnosti, členům orgánů obchodních korporací, společníkům obchodních korporací, administrativnímu aparátu korporací, úředníkům územně správních celků s majetkovou účastí v obchodních korporacích a dalším.

C. H. Beck