Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Realitní smlouvy v praxi

12.9.2016  |  Otázky a odpovědi

Mgr. Vladimír Syruček a JUDr. Vencislav Sabotinov, přední odborníci na nemovitostní problematiku, si pro Nakladatelství C. H. Beck připravili na úterý 11. října 2016 přednášku na téma REALITNÍ SMLOUVY V PRAXI.


Mgr. Vladimír Syruček se již od roku 1993 specializuje zejména na řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.


Advokát JUDr. Vencislav Sabotinov, člen České advokátní komory, působí jako rozhodce v rámci stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Je společníkem Advokátní kanceláře Sabotinov & Sabotinova, s. r. o., která se specializuje mj. na zastupování realitních kanceláří v civilních sporech, včetně trestněprávních aspektů.

<< 1 minuta čtení >>

Je právní úprava „nemovitých věcí – nemovitostí“ v novém občanském zákoníku shodná s předchozí úpravou?

Došlo k mnohým podstatným změnám, přičemž laická a odborná veřejnost logicky vnímá jako nejpodstatnější zavedení zásady superficies solo cedit. V návaznosti na tuto podstatnou změnu pak došlo i k začlenění zcela nových institutů jako např. právo stavby, se kterými se všichni teprve sžíváme. Podstatné změny v problematice nemovitých věcí nás ostatně vedly k přípravě ryze praktické příručky pro „všechny uživatele nemovitostí“, kterou chystá C. H. Beck na přelomu roku 2017/2018 a jejímiž jsme hlavními autory.  

Mohu tedy alespoň vycházet z dosavadní judikatury?

I zde vás asi příliš nepotěšíme, neboť je vždy třeba důkladně zkoumat případ od případu a rozhodovat, zda se na něj „váže“ stará úprava, či již „jede“ výhradně v úpravě nové. Přitom je však třeba nezapomenout na dvě klíčová ustanovení, a sice na ustanovení § 13 NOZ „vhodné precedenty“ a na ustanovení § 3030 NOZ, které ve stručnosti říká, že i na vše „staré“ je třeba se dívat „novými očima“ nového občanského zákoníku, tj. optikou ustanovení § 1–14 NOZ.  

V čem nejvíce chybují „uživatelé nemovitostí“?

Obecně lze konstatovat, že se snaží aplikovat staré smluvní vzory v podmínkách nové právní úpravy. Jako příklad lze uvést například problematiku převodu družstevních podílů („družstevních bytů“), převody bytových jednotek podléhající režimu NOZ oproti BytZ či hodně diskutovaná zakázaná ustanovení v nájemních smlouvách (prostor sloužících k bydlení).

C. H. Beck