Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Správní soudnictví

29.3.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze a jako odborný asistent katedry správního práva Fakulty právnické ZČU v Plzni. Dříve působil jako soudce Okresního soudu v Berouně a asistent předsedy Nejvyššího správního soudu. Ve své hojné publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na problematiku správního a ústavního práva. Pro Nakladatelství C. H. Beck připravil seminář zaměřený na problematiku SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ, který se koná ve středu 13. dubna 2016.

<< 3 minuty čtení >>

Dalo by se stručně shrnout, jaké je postavení a význam správního soudnictví v právním řádu ČR?

Správní soudnictví představuje (nejen v ČR) jeden z neopominutelných nástrojů kontroly veřejné správy, přičemž z hlediska ochrany individuálních práv adresátů působení veřejné správy se jedná o nástroj zřejmě nejdůležitější. Samotná Listina základních práv a svobod ostatně předpokládá soudní přezkum zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy. Správní soudnictví přitom poskytuje ochranu nejen před rozhodnutími správních orgánů, ale před celou myslitelnou škálou forem činnosti veřejné správy (tedy např. včetně řízení o ochraně před nezákonným zásahem, řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy). Nyní již samozřejmou součástí účinné právní úpravy správního soudnictví v ČR je i ochrana před případnou nečinností správních orgánů. Správní soudy se v právním prostředí ČR po určitých průvodních „porodních bolestech“ již nepochybně staly zcela integrální součástí zdejší soudní soustavy. S ohledem na značnou roztříštěnost právní úpravy v oblasti správního práva lze dokonce hovořit o tom, že v některých oblastech (např. problematika daňového práva či otázky územního plánování a stavebního řádu) naprosto zásadním způsobem ovlivňují nejen praktické fungování výkonu veřejné správy v dané oblasti, ale judikatura správních soudů dokonce mnohdy formuje podobu připravované právní úpravy. K výše uvedenému lze ještě poznamenat, že okruh činností a aktů veřejné správy, který podléhá přezkumu ze strany správních soudů, se neustále rozšiřuje, a to nejen díky soudní judikatuře, ale též díky zásahům zákonodárce.

Prošla právní úprava správního soudnictví za dobu své existence výraznějšími změnami?

Soudní řád správní byl od doby nabytí své účinnosti, tedy od 1. 1. 2003, předmětem vícero novelizací, přičemž ta stěžejní byla provedena zákonem č. 303/2011 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 1. 2012. Zákonodárce se v rámci této novelizace zaměřil nejen na některé organizační aspekty fungování správního soudnictví (např. pokud jde o pravidla určování místní příslušnosti správních soudů), ale došlo i k poměrně výrazným změnám v případě některých klíčových procesních institutů (např. odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu) či dokonce v samotných koncepčních otázkách vybraných druhů řízení (řízení o ochraně před nezákonným zásahem, případně řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy). Přes určité prvotní nejasnosti ohledně některých sporných otázek vzešlých z uvedené novelizace se již judikatura správních soudů začíná ustalovat, nicméně kupříkladu v případě řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu zůstává řada otázek dosud nevyřešena. K tomu lze ostatně doplnit, že judikatura správních soudů (především rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu) s ohledem na rozmanitost forem činnosti veřejné správy v praxi a podobu právní úpravy v mnoha ohledech naprosto zásadním způsobem ovlivnila využitelnost některých zákonem předpokládaných institutů. Bez přehánění se dá hovořit o tom, že znalost účinné právní úpravy je v tomto ohledu stejně důležitá jako základní orientace v judikatuře Nejvyššího správního soudu.

Komu je Váš seminář určen a v čem může být pro účastníky přínosný?

Seminář je určen pro veškeré zájemce z řad právnické veřejnosti, kteří se v praxi setkávají s rozhodnutími vydanými v oblasti veřejné správy a zajímají se o možnosti soudní ochrany. Seminář bude koncipován tak, aby byl přínosný jak pro zájemce, kteří si chtějí prohloubit či osvěžit své znalosti a zkušenosti v této oblasti, tak i pro ty, kteří se s detaily fungování správního soudnictví v ČR teprve hodlají seznámit. Účastníkům semináře by po jeho absolvování mělo být zřejmé, k jakému soudu, v jakých věcech a s jakými návrhy se lze obracet, pokud jde o soudní ochranu před působením veřejné správy, jak bude s takovým návrhem soud nakládat a jaký význam bude mít rozhodnutí soudu pro právní postavení účastníků.

C. H. Beck