Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

BYTOVÁ DRUŽSTVA V NOVELE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

22. října 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Marek Novotný

Advokát, zabývá se bytovým právem a bytovými družstvy, autor řady publikací k problémům bytového práva a bytových družstev, v legislativních otázkách spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Mgr. Lucie Slavíková

Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti, věnuje se problematice obchodních společností a družstev, podílela se na přípravě novely zákona o obchodních korporacích.

Obsah semináře

Změny obecných ustanovení zákona a jejich promítnutí do zvláštní úpravy bytového družstva


Problémy právní úpravy družstevního nájmu ve spojení s odpovídající úpravou občanského zákoníku, včetně posuzování zvláštních případů, například nákladů na opravy a údržbu družstevního bytu, možnosti skončení nájmu z důvodu nemožnosti jeho výkonu bez užití jeho výpovědi apod. V oblasti nájmu bytu budou zhodnoceny i nové výkladové možnosti (zákaz podnájmu, smluvní pokuta...). Významné budou i změny § 731 ZOK v oblasti zrušení dosavadního konsensu při úpravě nájemních vztahů ve stanovách BD u písm. b) a zavedení nové většiny u písm. a) tohoto ustanovení


Změny v zakládání BD, včetně zavedení možnosti založení BD bez ustavující schůze


Snížení základního členského vkladu


V oblasti práv a povinností členů se bude pozornost věnovat zejména kontroverzním problémům seznamu členů a nahlížení do něj

 

Změny v oblasti zániku členství, včetně nového případu zániku členství v případě schválení oddlužení, které by měla novela přinést


U členské schůze bude řešena zejména otázka omezení při zastoupení členů a změny hlasovacích kvót, změny týkající se informační desky a zasílání pozvánek. V této souvislosti bude zmíněna i novela § 1195 občanského zákoníku, podle které by společenství vlastníků, které vzniklo po převodu jednotek z vlastnictví BD do vlastnictví jeho členů, mohlo dluh z úvěru poskytnutého BD na opravu, údržbu nebo stavební úpravu domu převzít, přistoupit k němu nebo jej zajistit

 

BD se systémem delegátů a změnám v tomto směru, zejména samotnému postavení delegátů (úprava nepoužití ustanovení o volených orgánech BD na delegáty). Také bude zmíněna změna v obesílání delegátů


Nová úprava vypořádacího podílu v bytovém družstvu, která by měla reagovat na aktuální soudní praxi a přinést stabilní úpravu vypořádání při zániku členství. I toto zásadní téma by mělo být upraveno v novele ZOK a konkrétní způsob jeho úpravy by měl být vyložen

 

Nově zaváděná možnost dělení zisku v BD s určitými limity, která zajímá řadu BD, jak velkých tak malých

 

Zhodnocení změn v postavení BD v důsledku novely ZOK a občanského zákoníku

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je popsat způsob řešení některých problémů bytového družstva v rámci novelizace zákona o obchodních korporacích (dále také "ZOK"), která se v současné době projednává v rámci sněmovních tisků 207 a 411. To vše v době, kdy význam bytových družstev po delší době stoupá a objevuje se řada nových bytových družstev už nejen v oblasti privatizace, a to i ve spojení s obcemi.  Lze přitom předpokládat, že v době konání semináře již postup projednávání změn zákona pokročí tak, že bude podoba změn zřetelná a BD se budou moci na režim zákonných změn připravit i před výročními členskými schůzemi.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný jak pro statutární orgány a právníky bytových družstev, advokáty a notáře, tak i pro právníky bank, stavebních spořitelen, obcí či osoby jinak působící v této oblasti.