Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

COMPLIANCE PROGRAMY - REALIZACE V PRAXI

7. února 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Miroslav Uřičař

Specializuje se na ochranu soukromí a osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí, správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací, na právo informačních a komunikačních technologií a oborů souvisejících. 18 let působil v T-Mobile Czech Republic jako manažer útvarů práva, regulace, vnějších vztahů, bezpečnosti a compliance. Vedle působení v advokátní kanceláři LEGALITÉ je členem Komise pro veřejné právo – správní právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladové komise ERÚ. Jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze se v uplynulých 8 letech podílel na rozhodování více než 100 sporů. Od roku 2011 je členem Výkonné rady UNICEF ČR. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a vystupuje na odborných konferencích.

Mgr. Zuzana Šimková

V současnosti působí v T-Mobile Czech Republic na pozici compliance senior specialist. Tomuto oboru se věnuje již sedmým rokem, předtím pracovala v oblasti projektového managementu a korporátní bezpečnosti. Jejím hlavním profesním záběrem je compliance, whistleblowing, case management, sponzoring, dary a eventy za dodržování compliance pravidel v teorii i praxi: riziková analýza, součinnost v auditech, interní kontrolní systém, due diligence, fůze a akvizice, compliance procesy a projekty, konzultace ke compliance programu, školení, společenská odpovědnost firem a etika v bussinesovém prostředí.

Obsah semináře


Odpovědnost právnických osob za dodržování právních předpisů
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob po novele z r. 2016 – první dva roky zkušeností, vč. aktualizovaného metodického materiálu Nejvyššího státního zastupitelství ČR k aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 

Význam compliance programů
Potřeba firemních compliance programů
Vztah compliance k platné právní úpravě

 

Zaměření compliance programů
Protikorupční, soutěžně-právní, ochrana osobních údajů (vč. GDPR), AML a další, dle odvětví a rozsahu činnosti společnosti (např. environmentální, antidiskriminační apod.)

 

Základní struktura compliance programů
Prevence: interní firemní normy a pravidla (nejen ryze z oblasti compliance, ale rovněž z jiných oblastí, vč. etického kodexu, pravidel schvalování smluv a dalších a jejich pravidelné aktualizace), školení zaměstnanců (fyzická i e-learning), možnost kontaktu pracovníků compliance

Detekce - právní analýza vybraných případů
Řešení detekovaných případů

 

Zařazení compliance útvaru ve společnosti
Příklady začlenění v organizační struktuře (pro a proti)
Vztahy a vazby compliance k ostatním útvarům společnosti

 

Compliance v rámci M&A, vč. compliance due dilligence (zvláště významné v soutěžní oblasti)
Příprava compliance v M&A (soutěžně právní a další oblasti)
Compliance po dokončení M&A transakce

 

Dawn raids
Základní zásady pro úspěšné zvládnutí neohlášeného místního šetření

 

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit účastníkům problematiku firemních compliance programů, zejména důvody pro jejich zavedení, včetně příkladů osvědčených v praxi.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro zaměstnance compliance útvarů, manažery firem, firemní právníky a jiné zaměstnance, kteří v rámci své pracovní náplně zajišťují compliance činnosti (programy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – AML, protikorupční programy apod.).