Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

COMPLIANCE PROGRAMY – ZAVÁDĚNÍ A ZKUŠENOSTI Z PRAXE

10. února 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Miroslav Uřičař

Specializuje se na ochranu soukromí a osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí, správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací, regulaci platebního styku a právo informačních a komunikačních technologií. 18 let působil v T-Mobile Czech Republic jako manažer útvarů práva, regulace, vnějších vztahů, bezpečnosti a compliance. Vedle působení v advokátní kanceláři LEGALITÉ je členem Komise pro veřejné právo – správní právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladové komise ERÚ. Jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze se podílel na rozhodování více než 100 sporů. Od roku 2011 je členem Výkonné rady UNICEF ČR. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a vystupuje na odborných konferencích. LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. je dle hodnocení Právnická firma roku 2019 doporučovanou kanceláří v oblasti firemní compliance, duševní vlastnictví a pracovní právo.

Mgr. Zuzana Šimková

V současnosti působí v T-Mobile Czech Republic na pozici compliance senior specialist. Tomuto oboru se věnuje již osmým rokem, předtím pracovala v oblasti projektového managementu a korporátní bezpečnosti. Jejím hlavním profesním záběrem je compliance, whistleblowing, case management, sponzoring a eventy za dodržování compliance pravidel v teorii i praxi: riziková analýza, součinnost v auditech, interní kontrolní systém, due diligence, fůze a akvizice, compliance procesy a projekty, konzultace ke compliance programu, školení, společenská odpovědnost firem a etika v bussinesovém prostředí.

Obsah semináře

Odpovědnost právnických osob za dodržování právních předpisů

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob –zkušenosti z praxe, vč. metodických materiálů Nejvyššího státního zastupitelství ČR a podpůrně též US DoJ

 

„Směrnice o whistleblowingu“ (Směrnice Evropského parlamentu a rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie) – co přinese a jak se připravit?

 

Význam compliance programů
Potřeba firemních compliance programů
Vztah compliance k platné právní úpravě

 

Zaměření compliance programů
Protikorupční, soutěžně-právní, ochrana osobních údajů (vč. GDPR), AML a další, dle odvětví a rozsahu činnosti společnosti (např. environmentální, antidiskriminační apod.)

 

Základní struktura compliance programů
Prevence: interní firemní normy a pravidla (nejen ryze z oblasti compliance, ale rovněž z jiných oblastí, vč. etického kodexu, pravidel schvalování smluv a dalších a jejich pravidelné aktualizace), školení zaměstnanců (fyzická i e-learning), možnost kontaktu pracovníků compliance

 

Detekce - právní analýza vybraných případů
Řešení detekovaných případů

 

Zařazení compliance útvaru ve společnosti
Příklady začlenění v organizační struktuře (pro a proti)
Vztahy a vazby compliance k ostatním útvarům společnosti

 

Compliance v rámci M&A, vč. compliance due dilligence (zvláště významné v soutěžní oblasti)
Příprava compliance v M&A (soutěžně právní a další oblasti)
Compliance po dokončení M&A transakce

 

Dawn raids
Základní zásady pro úspěšné zvládnutí neohlášeného místního šetření

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit účastníkům problematiku firemních compliance programů, zejména důvody pro jejich zavedení a také řešení problémů s tím spojených, včetně příkladů osvědčených v praxi.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro zaměstnance compliance útvarů, manažery firem, firemní právníky a jiné zaměstnance, kteří v rámci své pracovní náplně zajišťují compliance činnosti (programy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – AML, protikorupční programy apod.) , či o jejich zavedení uvažují.