Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

DAŇOVÉ A SOUVISEJÍCÍ TRESTNÉ ČINY

9. února 2021 (9.00–13.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. František Púry, Ph.D.

Od roku 1993 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. Je zařazen na trestním kolegiu tohoto soudu a specializuje se zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Působí též jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, v jejichž rámci se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech. Nyní zastává funkci předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu. Kromě toho se věnuje publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu a k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o úpadkových trestných činech atd.) a publikuje i v odborném tisku, zejména v časopisech Právní rozhledy, Trestněprávní revue a Bulletin advokacie. Externě působí na právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a na soukromé vysoké škole v Praze.

Obsah semináře

Některé obecné a společné otázky trestního postihuSouvislost trestního postihu s mimotrestní právní úpravouVýklad jednotlivých skutkových podstat trestných činů daňových


- zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

- neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

- ostatní trestné činy daňovéSouvisející trestné činyOkruh pachatelů trestných činůNěkteré procesní otázky trestního postihu daňových trestných činůCíl semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi trestního postihu daňových úniků a některých souvisejících činů, zejména s výkladem znaků skutkových podstat jednotlivých daňových a dalších trestných činů. Přednášející bude vycházet z aktuální judikatury, která se v této oblasti kriminality postupně rozvíjí.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen především pro zaměstnance finančních úřadů a dalších institucí podílejících se na správě daní a podobných plateb, ale rovněž pro daňové poradce, advokáty, trestní soudce, a státní zástupce a policisty řešící daňové a související trestné činy. Výklad také ocení plátci či poplatníci daní a podobných plateb, podnikatelé (fyzické i právnické osoby), ale též fyzické osoby nepodnikající.