Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ELEKTRONICKÉ DŮKAZY V CIVILNÍM, TRESTNÍM A SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

12. března 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií, právem duševního vlastnictví a energetickým právem. Založil a vede recenzované časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie, je zakládajícím členem European Law Institute a Evropské akademie práva ICT, vedoucím pozorovatelské delegace ÚPT při UCITRAL a členem řídících a poradních orgánů akademických institucí a projektových konsorcií v EU, USA a Austrálii. Působí také jako rozhodce pro doménová jména .eu a .cz a jako expert pro soukromé korporace, ústřední orgány státní správy a bezpečnostní složky (zejm. v oborech elektronických dokumentů, kybernetické bezpečnosti, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů aj.) Publikoval 8 monografií a přes 150 článků, sborníkových příspěvků a konferenčních referátů. V roce 2013 získal od České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ocenění Právník roku v oboru práva ICT a dva roky nato cenu New Europe 100 Challenger Award udělovanou Google, Visegrad Fund a Financial Times.

Obsah semináře

 

Teorie pravdivosti, praktická jistota, spolehlivý důkaz

 

Nepřípustný, nezákonný a opomenutý důkaz – aktuální judikatura nejvyšších soudů, ÚS, ESLP a SDEU (se zaměřením na elektronické dokumenty, důkazy z mobilních komunikačních zařízení a služeb informační společnosti)

 

Součinnost třetích osob při zajišťování elektronických důkazů v civilním, správním a trestním právu – právní postavení poskytovatelů služeb informační společnosti a služeb elektronických komunikací

 

Přeshraniční zajišťování elektronických důkazů v civilním a trestním řízení (vč. chystané úpravy přeshraničních vyšetřovacích příkazů)

 

Důkazní typologie elektronických dokumentů a dokazování dokumenty s jednoduchým elektronickým podpisem v civilním, správním a trestním právu (vč. klikacích smluv, naskenovaných vlastnoručních podpisů, biometrických podpisů apod.)

 

Praktické užití služeb vytvářejících důvěru k zajištění důkazní spolehlivosti elektronického dokumentu a důkazní námitky pravosti a správnosti

 

Elektronická identita a dokazování právního a protiprávního jednání uživatelů na internetových platformách

 

Prokazování obsahem webové stránky v civilním, trestním a správním řízení

 

Prokazování metadaty v civilním, trestním a správním řízení (včetně provozních a lokalizačních údajů)

 

Praktické možnosti řešení kolize ochrany soukromí a osobních údajů s potřebou spolehlivého důkazu protiprávního jednání uživatele (včetně tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, policejní směrnice a připravované úpravy ePrivacy)

 

 

 

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlit a prakticky demonstrovat specifické vlastnosti elektronických důkazů v civilním, trestním a správním řízení.
Vedle otázek přípustnosti, zákonnosti a důkazní spolehlivosti standardních typů elektronických důkazů (el. dokumentů, e-mailů, webových stránek apod.) budou diskutovány též pokročilé formy elektronických důkazů včetně dat zpracovávaných internetovými platformami nebo dat získaných senzory mobilních komunikačních zařízení.
Pozornost bude věnována rovněž aktuální judikatuře českých a evropských soudů, připravovaným evropským předpisům o přeshraničním zajišťování elektronických důkazů v trestních věcech nebo dopadům chystaného nařízení ePrivacy.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen především advokátům, notářům, podnikovým právníkům (včetně právníků působících na orgánech veřejné moci) a specialistům v oblasti compliance a forenzních činností.