Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

GDPR, REGISTR SMLUV A SMLOUVY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

6. června 2019 (9.00–15.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je spoluautorem monografie Náhrada škody v občanskoprávních a obchodních vztazích. V současné době připravuje publikaci zabývající se zajištěním závazků z pohledu praxe. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

Mgr. Bc. Milan Fric, LL.M.

Je advokátem v Praze a v Mostě registrovaným u České advokátní komory. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, ochranu osobních údajů a regulatorní záležitosti. V minulosti úspěšně absolvoval postgraduální studium ve Velké Británii na University of Manchester a spolupracoval s předními mezinárodními advokátními kancelářemi. Ve své praxi poskytuje komplexní právní poradenství municipalitám a mezinárodním i českým společnostem. Podílel se na analýzách a implementacích ochrany osobních údajů například pro automobilové společnosti, pojišťovny, banky nebo sázkovou kancelář. Je publikačně činný a přednáší na konferencích a seminářích.

Obsah semináře

 

Ochrana osobních údajů v souvislosti s veřejnými zakázkami (GDPR, zákon o ochraně osobních údajů, základní principy úpravy, vymezení pojmů)


Zpracování osobních údajů v zadávacích řízeních (kde se v rámci veřejných zakázek osobní údaje typicky vyskytují, účely a právní důvody zpracování)


Postavení subjektů při zpracování osobních údajů (zadavatel, administrátor veřejných zakázek, dodavatel)


Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů (především informační povinnost správce a práva subjektů údajů)


Důvody neplatnosti či zdánlivosti smluv uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku


Zajištění splnění povinností ze smluv na veřejnou zakázku, a to včetně zajištění v rámci zadávacích řízení (finanční jistota, bankovní záruka, pojištění jistoty)


Způsoby ukončení smluv uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku (vč. například odstoupení, výpovědi, změny dodavatele či zadavatele, narovnání aj.)


Smlouvy uzavírané v oblasti veřejných zakázek – jejich podstatné náležitosti a specifika (smlouva o administraci veřejné zakázky, smlouva o založení společnosti (sdružení), subdodavatelské smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace, rámcová dohoda aj.)


Nejčastější ujednání a nejčastější chyby ve smlouvách uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku


Ochrana osobních údajů a registr smluv (povinnost anonymizace)


Základní povinnosti vyplývající pro zadavatele a dodavatele ze zákona o registru smluv


Předsmluvní odpovědnost dodavatele a zadavatele (vč. otázek souvisejících s vázaností nabídky, respektive zadávací dokumentací)


Dotazy a diskuse

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení s právní úpravou veřejných zakázek v kontextu ochrany osobních údajů s ohledem na účinné nařízení EU známé pod zkratkou GDPR, dále na povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv, jakož i spojení práva veřejných zakázek se soukromoprávní úpravou závazkového práva (zejména při uzavírání smluv, jejich obsahem, plněním a ukončováním), a to jak z pohledu případných zadavatelů, tak také dodavatelů.
V rámci programu budou účastníci upozorněni na některá rizika spojená se zadávacími procesy při přípravě smluvních podmínek představujících pravidelný obsah zadávací dokumentace. Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře podle jejich momentálních potřeb.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. Může se jednat zejména o veřejné zadavatele, dodavatele a poradce, advokáty, podnikové právníky, manažery a širší veřejnost zabývající se problematikou veřejných zakázek.