Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

INSOLVENČNÍ PRÁVO AKTUÁLNĚ

25. dubna 2019 (9.00–17.00)
Hotel Kings Court Prague

Běžná cena: 11 979,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 8 900,00 Kč S DPH: 10 769,00 Kč Sleva platí do 9. 4. 2019

V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát působící na Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

Ing. David Jánošík

Insolvenční správce se zvláštním povolením.

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 1988 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě.

Mgr. Petr Kuhn

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

Ing. Lee Louda

Insolvenční správce se zvláštním povolením, vedoucí a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje závazkové právo, obchodní korporace a korporační finance, a jako advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, IES FSV UK (ekonomie, finance) a New York University Law School. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku.

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, od roku 2016 je členem Conference of European Restructuring and Insolvency Law.

Mgr. Petr Sprinz, LL.M.

Advokát působící v AK Havel & Partners se specializuje především na insolvence a restrukturalizace, včetně refinancování korporací ve finanční krizi, jakož i na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty.

Program konference

08:30–09:00           registrace účastníků

09:00–09:15           zahájení konference

09:15–09:50           I. BLOK: PŘEZKUM POCTIVÉHO ZÁMĚRU V REORGANIZACI

 JUDr. Zdeněk Krčmář

V jakých fázích insolvenčního řízení a u kterých osob lze zkoumat nepoctivý záměr při reorganizaci?

Jaký je poměr mezi zkoumáním nepoctivého záměru při povolení reorganizace a při schvalování reorganizačního plánu?

Je zkoumání nepoctivého záměru při reorganizaci závislé na postoji věřitelů?

Může být nepoctivý záměr důvodem pro zrušení reorganizačního plánu po skončení reorganizace?

 


09:50–10:25          panelová diskuze


 


 
 


 

 

 

10:25–10:45           coffee break

10:45–11:20           II. BLOK: STŘET ZÁJMŮ PŘI HLASOVÁNÍ NA SCHŮZI VĚŘITELŮ (§53 InsZ)

 doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

 Jsou pravidla o střetu zájmů při hlasování na schůzi věřitelů (§ 53 InsZ) předvídatelná?

 Lze použitím těchto pravidel dosáhnout "ekvitní subordinace" hlasovacích práv společníků?

 Lze tato pravidla obdobně použít tak, že ovlivní již obsazování (složení) věřitelského výboru?

 Jaké jsou prostředky procesní obrany proti rozhodnutí soudu ve věci střetu zájmů?

11:20–11:55           panelová diskuze

 

 

 


 

 

 

11:55–13:00           oběd

13:00–13:35           III. BLOK: VYBRANÉ PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY V ČESKÉM INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

 doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

 Přihlašování pohledávek přeshraničních (EU) věřitelů do tuzemského insolvenčního řízení - kam dospěla tuzemská judikatura?

 Jaký lze očekávat tento vývoj v dané otázce po novelizaci evropského insolvenčního řízení (Nařízení 2015/848)?

 Jaké další hlavní změny přinesla novelizace evropského insolvenčního nařízení (Nařízení 2015/848) pro tuzemská insolvenční řízení s cizím prvkem?

 Tuzemská právní úprava přeshraničního insolvenčního řízení (§ 111 ZMPS) - je to opravdu tak zlé, jak to na první pohled vypadá?

13:35–14:10           panelová diskuze

 

 

 

 


 

14:1014:30          coffee break

14:3015:05          IV. BLOK: NEÚČINNOST PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - ODPOROVATELNOST

 Mgr. Petr Sprinz, LL.M., Ph.D.

 Jaká právní jednání je možné napadnout odpůrčí žalobou?

 Jak může napomoci obecná skutková podstata v rámci odporovatelnosti?

 Jaká právní jednání představují zkrácení nebo zvýhodnění věřitelů?

 Za jakých podmínek je možné napadnout započtení, zajištění a plnění na zajištěnou pohledávku?

15:0515:40           panelová diskuze

 

 

 


 

 

15.40-16.00           coffee break

16:0016:35          V. BLOK - SMLOUVY O VZÁJEMNÉM PLNĚNÍ

 JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

 Jaké typy smluv či smluvních ujednání lze považovat za smlouvy o vzájemném plnění ve smyslu InsZ?

 Kdy lze smlouvu o vzájemném plnění považovat za zcela splněnou alespoň jedním účastníkem?

 Jaká může být právní povaha pohledávek vzniklých ze smluv o vzájemném plnění?

Jak se určí výše škody způsobená tím, že insolvenční správce odmítne plnění ze smlouvy o vzájemném plnění?

16:3517:10           panelová diskuze

 

 

 

 

 

 

 

17:1017:15           ukončení konference a přesun na Goodbye drink

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE AKTUÁLNĚ.


Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Jejich přítomnost na jednom místě a v jednom dni je neopakovatelná, jejich znalosti a zkušenosti pro každého právníka neocenitelné.


Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzích Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, neváhejte se kdykoliv ptát.


Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.


Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

 

Komu konferenci doporučujeme

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

Obchodní podmínky

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.


PLATBA:

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd ve formě tříchodového menu a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, goodbye drink a blok a psací potřeby.


STORNO PODMÍNKY:

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 19. 2. 2019, v případě zrušení od 20. 2. do 20. 3. 2019 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 21. 3. 2019 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.


KONTAKTNÍ OSOBY

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel.: +420 273 139 223


Jana Beránková

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 735 174 871