Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

LICENČNÍ SMLOUVY K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

30. října 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Jiří Čermák

Advokát a partner advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Specializuje se na právo informačních technologií, především na počítačové a softwarové právo, internetové právo a outsourcing informačních technologií a na právo duševního vlastnictví, především právo ochranných známek, autorské právo a mediální právo. Je viceprezidentem Společnosti pro právo informačních technologií, rozhodcem Alternativního řešení sporů (ADR) ohledně domény .CZ, .COM a .EU a členem ALAI Česká republika (Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého) a také členem redakční rady časopisu Revue pro Právo a Technologie.

Je autorem publikace „Internet a autorské právo“, spoluautorem studie „Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v České republice“ a publikací „Cyber Law in the Czech Republic“ a „Internetové právo“. Dále je autorem řady článků týkajících se práva ochranných známek, autorského práva a práva informačních technologií. Přednáší na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě MU v Brně. Též jako host přednášel na Evropském patentovém úřadu v Mnichově.

Obsah semináře


Pojem duševního vlastnictví
Průmyslová práva
Autorské právo a práva související


Pojem licenční smlouvy a licence, co licence znamená, kdy ji potřebuji a kdy se bez ní obejdu


Licenční smlouvy obecně

Právní úprava a náležitosti licenčních smluv (forma, registrace atp.)

Druhy licencí
Licence a podlicence
Nakládání s licencí
Licenční odměna


Licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví
Rozdělení a povaha
Typická ustanovení licenčních smluv a jejich význam
Zaměstnanci a licence, smlouva o dílo a licence
Praktické problémy spojené s uzavíráním licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví
V čem se často chybuje a na co si dát zvláštní pozor
Smlouvy s mezinárodním prvkem


Licenční smlouvy autorskoprávní
Povaha a zvláštní postavení autorskoprávní licence
Typická ustanovení autorskoprávních licenčních smluv a jejich význam
Zvláštní druhy autorskoprávních smluv a licencí
- zaměstnanecká díla, smlouva o dílo, díla na zakázku
- softwarové smlouvy
- filmové smlouvy
- nakladatelské smlouvy
- smlouvy s kolektivními správci
Praktické problémy spojené s uzavíráním autorskoprávních licenčních smluv
V čem se často chybuje a na co si dát zvláštní pozor
Smlouvy s mezinárodním prvkem


Ochrana práv majitele práv a nabyvatele licence; spory mezi stranami

Cíl semináře

Seminář si klade za cíl, aby účastníky seznámil s košatou problematikou licenčních smluv, a to jak v oblasti průmyslových práv (ochranné známky, patenty, průmyslové vzory a podobné), tak i licenčních smluv autorskoprávních k užití autorského díla, uměleckého výkonu a podobně.
Snahou přednášejícího je, aby seminář zůstal prakticky zaměřený. Tudíž vedle nezbytného seznámení posluchačů s právní úpravou a judikaturou, přednášející též upozorní na typická smluvní ujednání, jejich význam, stejně tak na známá úskalí a obvyklé chyby.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro podnikové právníky působící ve společnostech pro jejichž podnikání je duševní vlastnictví významné, pro advokáty, kteří přijdou s touto problematikou do styku jen příležitostně a mají zájem prohloubit své znalosti, a v neposlední řadě pro podnikatele, kteří chtějí získat povědomí o úskalích užívání a licencování duševního vlastnictví.