Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V PODNIKATELSKÉ A PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXI

19. října 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je spoluautorem monografie Náhrada škody v občanskoprávních a obchodních vztazích. V současné době připravuje publikaci zabývající se zajištěním závazků z pohledu praxe. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

Obsah seminářeZákladní předpoklady náhrady škody podle občanského zákoníku (porušení právní povinnosti, vznik újmy, příčinná souvislost, předpoklad zavinění)

Druhy náhrady škody v koncepci občanského zákoníku (zákonná a smluvní náhrada škody, náhrada škody za porušení dobrých mravů)

Vzdání se práva na náhradu škody či újmy před jejím vznikem (možnosti smluvní limitace náhrady škody)

Předsmluvní odpovědnost (povinnost uzavření smlouvy, předpoklady náhrady škody, vč. předsmluvní odpovědnosti zadavatele veřejné zakázky a uchazeče o veřejnou zakázku)

Náhrada škody způsobená členy orgánů obchodních korporací (povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, ručení členů orgánů obchodní společnosti při způsobení insolvence aj.)

Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (škoda způsobená zaměstnavateli, škoda způsobená zaměstnanci, předcházení škodám aj.)

Uplatnění nároku na náhradu škody (možnosti poškozeného v občanskoprávním a trestním řízení, alternativní řešení sporů)

Vzorová smluvní ujednání pro limitaci či rozšíření práv na náhradu škody, upozornění na některá související rizika (smluvní pokuta, prodloužení či zkrácení promlčecí lhůty, následky při porušení prohlášení a ujištění, aj.)

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení s komplexní právní úpravou náhrady škody podle občanského zákoníku a zákoníku práce, jakož i některých zvláštních právních předpisů (například zákona o obchodních korporacích). Podstatná část semináře se bude věnovat základním předpokladům pro přiznání náhrady škody se specifiky pro podnikatelské prostředí. Vysvětlena bude koncepce náhrady škody s rozdílnými předpoklady při porušení zákonné a smluvní povinnosti. Stranou nezůstane ani možné ručení za škodu způsobenou třetí osobě členy orgánů obchodních společností či specifika škod způsobených zaměstnanci při plnění jejich pracovních povinností. Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen odborníkům, zejména členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, pracovníkům obchodních a právních oddělení či pracovníkům veřejných institucí, stejně jako samostatným podnikatelům, podnikovým právníkům a advokátům, kteří se zajímají o danou problematiku.