Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NEÚČINNOST PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ SE ZOHLEDNĚNÍM JUDIKATURY SOUDŮ

25. listopadu 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS spoluodpovědným za oblast restrukturalizací a insolvencí, bankovnictví a zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Je též zapsaným rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) a Londýnského arbitrážního soudu (LCIA).
V oblasti insolvenčního práva rovněž publikuje a přednáší u nás i v zahraničí. Je mimo jiné vedoucím autorem připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu z edice velké komentáře Beck. Je mimo jiné členem pracovní komise Ministerstva spravedlnosti pro implementaci směrnice o restrukturalizaci, Turnaround Management Association CŘ, redakční rady Eurofénix (INSOL Europe) a Komorních listů vydávaných Exekutorskou komorou ČR.

 

Obsah semináře


Úpadek se zohledněním judikatury vyšších soudů
Platební neschopnost
Předlužení


Omezení dispozice s majetkem po zahájení insolvenčního řízení
Rozsah omezení
Omezení plnit dluhy a výjimky, včetně judikatury
Omezení nakládat s majetkem a výjimky, včetně judikatury


Omezení ve vztahu ke zřízení (uplatnění) práva na uspokojení ze zajištění a exekuci po zahájení insolvenčního řízení
Automatické moratorium
Omezení ve vztahu k zajištění, včetně judikatury
Exekuce po zahájení insolvenčního řízení, včetně judikatury


Neúčinnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění
Přiměřenost protiplnění – kvalitativní a kvantitativní kritéria
Břemeno tvrzení a důkazní
Výjimky a možnosti obrany v praxi


Neúčinnost zvýhodňujících právních jednání
Zvýhodnění
Břemeno tvrzení a důkazní
Plnění dluhů, postavení zajištěného věřitele
Výjimky a možnosti obrany v praxi


Neúčinnost úmyslně zkracujících právních jednání
Základní předpoklady
Břemeno tvrzení a důkazní


Započtení pohledávek po zahájení insolvenčního řízení a před ním
Omezení započítávat pohledávky po zahájení insolvenčního řízení
Napadení započtení uskutečněného před zahájením insolvenčního řízení


DiskuseCíl semináře

Cílem semináře je poskytnout komplexní přehled o problematice neúčinnosti právních jednání v insolvenčním řízení. Autor zohlední recentní rozhodovací praxi insolvenčních soudů. Zaměří mimo jiné na otázky: 

 

- kdy hrozí druhé smluvní straně úpadek
- jak se vyvíjí judikatura vyšších soudů ohledně platební neschopnosti a předlužení, a jakou argumentaci použít při vyvracení úpadku
- za jakých podmínek mi může dlužník hradit pohledávky po zahájení insolvenčního řízení
- jaké transakce či jiná právní jednání může dlužník po zahájení insolvenčního řízení učinit
- jak strategicky využít zahájení insolvenčního řízení
- jak je to se zajištěním pohledávek z finanční (bankovní) záruky po zahájení insolvenčního řízení
- kdy je ohroženo, eventuálně v jakém rozsahu mé zajištění po zahájení insolvenčního řízení
- jaké jsou limity výkonu rozhodnutí (exekuce) po zahájení insolvenčního řízení
- jak insolvenční soudy zkoumají právní jednání bez nepřiměřeného protiplnění
- lze odporovat přeměně právnické osoby
- co vše představuje zvýhodňující právní jednání
- kdy je úhrada dluhu zvýhodňujícím právním jednáním a jaké jsou možnosti obrany
- co představuje úmyslně zkracující právní jednání
- kdy je možné započítávat pohledávky před a po zahájení insolvenčního řízení, jak je to s dohodou o započtení 

Komu seminář doporučujeme

Seminář vedený vedoucím autorem komentáře Beck k insolvenčnímu zákonu je určen odborné právnické veřejnosti, která se věnuje (rizikovým) transakcím a insolvenčnímu právu (zejména incidenčním sporům). Ideální je především pro advokáty, podnikové právníky, pracovníky finančních institucí, insolvenční správce, jakož i zaměstnance státní správy.