Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V PROCESU NOVELIZACE

7. dubna 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Marek Novotný

Advokát, zabývá se právem nemovitostí a bytovým spoluvlastnictvím, autor komentářů k bytovému spoluvlastnictví, spolupracuje s MMR ČR a Právnickou fakultou UK.

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Expertka na bytové spoluvlastnictví a vedoucí oddělení bytového práva Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Obsah semináře

 

Cílem semináře je popsat právní názory a základní problémy bytového spoluvlastnictví, které hrají roli při přípravě novely občanského zákoníku. V lednu 2020 je vhodná doba seznámit se s dosud nejrozsáhlejší novelou občanského zákoníku po šesti letech jeho účinnosti. Lze totiž předpokládat, že právě projednávaná novela (sněmovní tisk 411) bude v pokročilém stádiu legislativního procesu, a budou tedy alespoň částečně známy schválené změny novely. 


Věcně se jedná předně o novou koncepci prohlášení vlastníka a jeho změn, podle které by se nadále měly rozlišovat změny významnější a méně významné s rozdílným právním režimem. Součástí prohlášení vlastníka by už také neměly být náležitosti stanov společenství vlastníků a jsou navrženy i některé změny týkající se formy notářského zápisu.

Značné změny čeká také úprava práv a povinností vlastníků jednotek, včetně rozšíření povinnosti vlastníka jednotky pečovat o společné části, úpravy evidence osob v jednotkách, upřesnění podmínek vedení seznamu členů společenství, provádění stavebních změn a zejména nové úpravy nuceného prodeje jednotky. Právě nová úprava nuceného prodeje jednotky by měla po 25 letech významně zjednodušit tzv. vyloučení ze společenství vlastníků a plnění povinností členů ve společenství by se mělo konečně zásadně zlepšit. V zákoně by měl být upřesněn i přechod dluhů na nového vlastníka jednotky; na semináři bude současně stručně zhodnocena i aktuální úprava vymáhání těchto dluhů.


V oblasti správy domu se bude jednat zejména o novou úpravu správy domu bez společenství vlastníků, včetně vysvětlení jejího vztahu k zákonu č. 311/2013 Sb.


V oblasti společenství vlastníků zákon upraví přechod dluhů původních vlastníků na společenství a také možnost převzetí úvěrových dluhů původního vlastníka (zpravidla bytového družstva) společenstvím vlastníků. Dále půjde o změny v oblasti hospodaření, v zařazování věcí na program shromáždění společenství, kompetencí jeho orgánů, v zavedení možnosti konání náhradního shromáždění a také ve významném rozšíření možností soudního přezkumu rozhodnutí shromáždění společenství.


V oblasti nájmu bytu by mělo dojít ke změně ustanovení o smluvní pokutě. V této souvislosti budou probrány i některé otázky nájmu s bytovým spoluvlastnictvím související.

Je zjevné, že změn se připravuje opravdu hodně, a seminář na ně posluchače připraví. Seminář je přitom určen zejména profesionálům v oboru, obcím, ale také zástupcům významnějších společenství vlastníků.