Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

OBCHODNÍ ARBITRÁŽ VE VNITROSTÁTNÍM A MEZINÁRODNÍM STYKU

14. března 2019 (9.00–15.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Michaela Garajová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své právní praxe u SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. se zaměřuje zejména na softwarové právo a právo duševního vlastnictví. Mimo to působí jako pomocník na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se zároveň věnuje doktorskému studiu v oboru mezinárodního práva soukromého se zaměřením na mezinárodní obchodní arbitráž. V této oblasti rovněž publikuje jak v České republice, tak v zahraničí.

Obsah semináře


Alternativní způsob řešení sporu – Rozhodčí řízení
Charakteristika rozhodčího řízení a jeho komparace se soudním řízením
Základní zákonná úprava v České republice
Principy, výhody a nevýhody rozhodčího řízení a jeho základní druhy


Základní výstavbové prvky rozhodčího řízení
Rozhodčí smlouva
Arbitrabilita sporu


Základní zásady tuzemského rozhodčího řízení
Zahájení a průběh rozhodčího řízení
Rozhodčí nález
Kontrolní funkce národního soudu


Právo rozhodné v mezinárodním rozhodčím řízení
Vliv sudiště na průběh rozhodčího řízení
Procesní normy
Právo rozhodné pro meritum věci


Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu
Právní prameny upravující uznání a výkon
Koncepce uznání a výkonu dle Newyorské úmluvy

 

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit problematiku rozhodčího řízení, od jeho zahájení až po vydání rozhodčího nálezu, zejména s ohledem na způsob uzavíraní rozhodčích smluv a rozhodčích doložek, lex arbitri, postupu v řízení, rozhodné právo apod. Rozhodčí řízení bude rozebráno jak z pohledu tuzemského, tak mezinárodního, v rámci kterého si povíme i něco o institucionálních arbitrážních soudech (ICC, LCIA, SCC). V neposlední řadě se se seminář zaměří na uznání a výkon rozhodčích nálezů dle Newyorské úmluvy.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům a studentům právnických fakult, jako i odborné právnické veřejnosti, která se ve své praxi setkává se spory v rozhodčím řízení, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni.