Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

OBCHODNÍ KORPORACE: M&A

6. listopadu 2019 (9.00–17.00)
Hotel Kings Court Prague

Běžná cena: 12 705,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 8 500,00 Kč S DPH: 10 285,00 Kč Sleva platí do 19. 9. 2019

V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako odborný poradce v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s. r. o. V letech 2006 až 2010 byl asistentem předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky. Publikuje a přednáší zejména o právní úpravě kapitálových obchodních společností, cenných papírů a závazků podnikatele.

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

JUDr. Vladimír Janošek

Advokát spolupracující s AK ARROWS se ve své praxi zaměřuje na právní expertízu a due dilligence, korporace, cenné papíry, soudní spory v oblasti korporátního práva a složitými právními analýzami. Pravidelně monitoruje rozhodovací praxi vrcholných soudů a odbornou literaturu, kde černá důležité znalosti pro svoji publikační a přednáškovou činnost.

JUDr. Jiří Kindl, M. Jur., Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře Skils a člen kárné komise České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Oxford. Specializuje se na právo hospodářské soutěže a právo obchodních korporací. Pravidelně přednáší, na pražské právnické fakultě vyučuje soutěžní právo a soutěžní ekonomii. Je spoluautorem několika publikací a komentářů z oblasti hospodářské soutěže.

Mgr. Petr Kuhn

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Balaštík, Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School), odborným asistentem na PF UP v Olomouci a na CEVRO - Liberálně konzervativní akademii. V letech 2008-2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu.

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M.

Je společníkem AK Nedelka Kubáč Advokáti. Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky, a oblast compliance. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení.

Mgr. Robert Němec, LL.M.

Místopředseda České advokátní komory a držitel International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí a akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. Držitel titulu LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. V kategorii bankovnictví a financí obdržel roku 2012 cenu Právník roku.

JUDr. Petr Šuk

V roce 2000 byl jmenován soudcem, od roku 2008 je soudcem Nejvyššího soudu v ČR. Zastává funkci předsedy senát občanskoprávního a obchodního kolegia. Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a působí jako lektor Justiční akademie.

Mgr. Prokop Verner MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M.

Partner AK Dentons patří mezi přední odborníky na oblast energetiky, infrastruktury a těžebního průmyslu; působí jako vedoucí energetické praxe s významnými zkušenostmi v oblasti energetiky, ropy a plynu a těžby. Má bohaté, téměř 15leté zkušenosti v oblasti M & A nejen na území České republiky, ale i v regionu střední a východní Evropy obecně. Specializuje se dále na oblast hospodářské soutěže.

Program konference

08:30–09:00           registrace účastníků

09:00–09:15           zahájení konference

09:15–09:50           I. BLOK: NÁROKY Z VADNÝCH PROHLÁŠENÍ V PŘEVODNÍ SMLOUVĚ

 přednáší Petr Kuhn

 

Nakolik lze tyto nároky, jež jsou obvykle upraveny v převodních smlouvách, reálně prosadit u českých soudů.

Příprava a vyjednávání smluvních ustanovení  o těchto nárocích tak, aby oprávněný obdržel smysluplnou náhradu.


09:50–10:25          panelová diskuze


 


 
 


 

 

 

10:25–10:45           coffee break

10:45–11:20           II. BLOK

 

11:20–11:55           panelová diskuze

 

 

 


 

 

 

11:55–13:00           oběd

13:00–13:35           III. BLOK

 

13:35–14:10           panelová diskuze

 

 

 

 


 

14:1014:30          coffee break

14:3015:05          IV. BLOK

 

15:0515:40           panelová diskuze

 

 

 


 

 

15.40-16.00           coffee break

16:0016:35          V. BLOK: SOUTĚŽNÍ ASPEKTY KORPORAČNÍCH TRANSAKCÍ

 

16:3517:10           panelová diskuze

 Jiří Kindl

 Martin Nedelka

 Robert Němec

 Petr Zákoucký

 

 

 

17:1017:15           ukončení konference a přesun na Goodbye drink

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci OBCHODNÍ KORPORACE: M & A.

 

Přijďte získat aktuální a komplexní znalosti o M & A transakcích. Konference se zaměření na vybraná ustanovení smluvní dokumentace, aktuální problémy korporačního práva relevantní pro M & A, vývoj trhu právních služeb v dané oblasti a v neposlední řadě na soutěžněprávní aspekty relevantní pro korporační praktiky.

 

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

 

Moderátor naší konference, JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., působí jako konzultant / advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku u Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.


Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

Komu konferenci doporučujeme

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

Obchodní podmínky

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.


PLATBA:

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd ve formě tříchodového menu a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, goodbye drink a blok a psací potřeby.


STORNO PODMÍNKY:

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 19. 9. 2019, v případě zrušení od 20. 9. do 20. 10. 2019 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 21. 10. 2019 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.


KONTAKTNÍ OSOBY

Vendula Soukupová

realizace seminářů

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel.: +420 273 139 223


Jana Beránková

marketing manager & organizátor konferencí

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 735 174 871