Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ODPOVĚDNOST ZA VADY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

16. května 2019 (9.00–15.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Jiří Zapletal, Ph.D., LL.M.

Advokát spolupracující se společností Skils s. r. o. advokátní kancelář (dříve Weil, Gotshal & Manges). Specializuje se na obchodní právo (včetně fúzí a akvizic a smluv na realizaci velkých investičních projektů), právo veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.) a King’s College London School of Law, Velká Británie (LL.M.). Absolvoval rovněž stipendijní studijní pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, U.S.A. Je mimo jiné autorem komentáře k ustanovením o kupní smlouvě v novém občanském zákoníku (in Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2017).

Obsah semináře

Systematika úpravy odpovědnosti za vady v občanském zákoníku


Definice faktické a právní vady a význam jejich vymezení ve smlouvě


Existence a projev vady, vady zjevné a skryté, prohlídka věci


Oznámení (reklamace) vady a důsledky prodlení s oznámením vady


Volba práva z vadného plnění a možnosti její změny


Práva z vadného plnění


Vztah práv z vadného plnění k nároku na náhradu škody a jiným nárokům (právo na odstranění vady vlastními silami či pomocí třetí osoby, právo na náhradu nákladů vynaložených při uplatnění práv z vad, smluvní pokuty)


Právní důsledky vědomosti prodávajícího o existenci vady


Okolnosti vylučující vznik práv z vadného plnění


Možnosti smluvního omezení či vyloučení odpovědnosti za vady


Záruka za jakost


Specifika odpovědnosti za vady u spotřebitelské koupě, smlouvy o dílo, prodeje závodu a prodeje obchodního podílu či akcií

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o právní úpravě odpovědnosti za vady v novém občanském zákoníku a související rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Důraz bude kladen zejména na úpravu odpovědnosti za vady u nespotřebitelské kupní smlouvy, její vztah k obecným ustanovením o řádném plnění a dalším ustanovením občanského zákoníku, a na otázky, které mohou činit v praxi výkladové problémy.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen všem praktikujícím právníkům, kteří se s problematikou odpovědnosti za vady setkávají, chtějí se s ní podrobněji seznámit a mít přehled o aktuální judikatuře.