Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PLÁNOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

18. listopadu 2019 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Pracuje jako odborný asistent na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na této fakultě promoval (Mgr.) v roce 2011, v roce 2014 obhájil svou rigorózní práci (JUDr.). Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci rovněž úspěšně završil doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy, občanské právo (v disertační práci se zabýval Civilněprocesněprávní regulací detence člověka). Působí jako lektor na Justiční akademii v Kroměříži. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, vystupuje na tuzemských a zahraničních konferencích a je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku. Specializuje se na oblast pracovního práva a civilního práva procesního. V roce 2016 složil advokátní zkoušky. Aktivně spolupracuje se zahraničními vědeckými institucemi. V období od září 2018 do března 2019 absolvoval 6ti měsíční zahraniční studijní stáž na Wirtschaftsuniversität Wien, během níž se zaměřil na politiku flexicurity v právním řádu České republiky v komparaci s rakouskou právní úpravou.

Obsah semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami, které má přinést plánovaná novela zákoníku práce. Přednášející se zaměří na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mezi něž se řadí:

 

 

Změna koncepce dovolené

 

Zavedení valorizačního systému minimální mzdy

 

Novinky v oblasti změn pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

Doručování či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa

 

 

 

Cíl semináře

Seminář seznámí posluchače s plánovanými změnami zákoníku práce.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, dále rovněž advokátům, personalistům či vedoucím pracovníkům.