Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O PŘESHRANIČNÍCH SMLOUVÁCH, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

20. ledna 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

Je společníkem advokátní kanceláře Bříza & Trubač, rozhodcem a odborným asistentem na katedře obchodního práva PF UK. Ve své praxi se věnuje zejména přeshraničním transakcím a sporům, arbitrážím, smluvní agendě a právu EU. O těchto tématech také přednáší a publikuje v ČR i zahraničí (je např. vedoucím autorského kolektivu komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém, spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku či knize Mezinárodní obchodní právo) a působí též v různých odborných a poradních sborech.

Obsah semináře

Na pozadí aktuální judikatury NS i SDEU a příkladů z praxe se budou řešit praktické otázky spojené se sjednáváním, výkladem a vymáháním přeshraničních smluv. Diskutovat se budou např. následující témata:

 

Na co je klienta třeba upozornit ještě před sjednáním smlouvy s cizím obchodním partnerem


Jaká jsou nejdůležitější smluvní ujednání


Jak správně sjednat ustanovení o vymáhání sporů, aby nebyla ohrožena jeho vymahatelnost (ať už u arbitráže či v soudním řízení)


Jak postupovat, nemáme-li ujednáno místo řešení sporů a/nebo volbu práva


Jaké jsou nástrahy a limity ujednání o volbě práva


Jak řešit situace, kdy smluvní stranou je cizí stát


Co znamená písemnost v mezinárodním obchodním styku a kde je nezbytná, vč. některých otázek elektronické komunikace


Zajištění plateb v rámci smluvní dokumentace (vč. některých aspektů faktoringu a pojištění plateb)


Předsmluvní odpovědnost, závislé smlouvy, narovnání v mez. obchodním styku a jejich právní režim


Některé otázky Lex mercatoria (vč. použití INCOTERMS apod.)


Mezinárodní smlouvy ovlivňující právní režim přeshraničních smluv (a vybrané praktické otázky s tím související)

 

 

 

 

Cíl semináře

Přednášející si klade za cíl provést účastníky nástrahami sjednávání smluv v mezinárodním obchodním styku. Účastníci by se měli dozvědět, na co si při sjednávání těchto smluv dávat pozor, co by v těchto smlouvách nemělo chybět a jakých chyb se při formulaci jednotlivých ustanovení vyvarovat. Budou rozebrány také právní důsledky některých klíčových ujednání či opomenutí. Účelem semináře není dát účastníkům pouze obecný přehled v dané oblasti, ale seznámit jej i s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU, týkající se řešených otázek.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen všem právníkům, kteří přicházejí do styku se smlouvami a spory s cizím (přeshraničním) prvkem. Je vhodný zejména pro advokáty a firemní právníky, ale i soudce. Některé otázky mohou být užitečné i pro notáře a akademiky, neboť se budeme věnovat i otázkám, na něž v teorii panují různé názory.