Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

SOUHRNNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

9. listopadu 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Pracuje jako odborný asistent na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na této fakultě promoval (Mgr.) v roce 2011, v roce 2014 obhájil svou rigorózní práci (JUDr.). Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci rovněž úspěšně završil doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy, občanské právo (v disertační práci se zabýval Civilněprocesněprávní regulací detence člověka). Působí jako lektor na Justiční akademii v Kroměříži. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, vystupuje na tuzemských a zahraničních konferencích a je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku. Specializuje se na oblast pracovního práva a civilního práva procesního. V roce 2016 složil advokátní zkoušky. Aktivně spolupracuje se zahraničními vědeckými institucemi. V období od září 2018 do března 2019 absolvoval 6ti měsíční zahraniční studijní stáž na Wirtschaftsuniversität Wien, během níž se zaměřil na politiku flexicurity v právním řádu České republiky v komparaci s rakouskou právní úpravou.

Obsah semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami, které přináší souhrnná novela zákoníku práce. Přednášející se zaměří na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mezi něž se řadí:

 

 

Změny v oblasti pracovní doby

 

Přechod práv a povinností z pracovněpráních vztahů

 

Změny koncepce dovolené

 

Náhrada škody

 

Doručování písemností či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa

 

 

 

 

 

 

Cíl semináře

Seminář seznámí posluchače s přijatými změnami zákoníku práce.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, dále rovněž advokátům, personalistům či vedoucím pracovníkům.