Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS

21. září 2021 (9.00–17.15)
Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1
Bez DPH: 10 500,00 Kč S DPH: 12 705,00 Kč
V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Filip Cileček

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se na obchodní právo korporační, dále procesní právo. V justiční praxi se dlouhodobě zabývá konkurzním a insolvenčním právem a jako pedagog se podílí na dalším vzdělávání soudců. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 2004 Krajského soudu v Ostravě. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2009. 

JUDr. Marek Doležal

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 1997 až 2001 působil v advokátních kancelářích, poté byl justičním čekatelem. V letech 2003 až 2009 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 10. Od roku 2009 byl soudcem Městského soudu v Praze, kde působil od roku 2013 jako předseda senátu. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2017.

Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur.

Advokát a společník AK JŠK se zaměřuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního/obchodního práva, rodinných firem a oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k zákonu o obchodních korporacích a od počátku se aktivně podílel na jeho přípravě. Je držitelem titulu Právník roku v oblasti obchodního práva za rok 2014.

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Působí jak odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo. Specializuje se mimo jiné na právo obchodních korporací, corporate governance, společnosti s ručením omezeným nebo problematiku postavení podnikatele v právních vztazích.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově (LL.M.). Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje e především na právo obchodních společností a problematiku svěřenských fondů. Pravidelně přednáší pro veřejnost a je autorkou řady odborných textů z těchto oborů.

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

Je partnerem AK Kocián Šolc Balaštík. V advokátní praxi se zaměřuje zejména na oblast cenných papírů a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí. Dále se specializuje na právo obchodních společností včetně koncernového práva a závazkové právo. Byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích. Je členem expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR.

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

Mgr. Prokop Verner, MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Program konference

08:00–09:00           registrace účastníků

09:00–09:10           zahájení konference

09:10–10:25           I. BLOK: Schvalovací kompetence valné hromady: převod podstatné části jmění a smlouva zakládající podíl na vlastních zdrojích

10:25–10:40           coffee break

10:40–11:55           II. BLOK: Druhy podílů v kapitálových společnostech a práva a povinnosti společníků - § 135 a 276 an. ZOK po novele

11:55–13:00           oběd

13:00–14:15           III. BLOK: Zvláštní druhy podílů v kapitálových společnostech a dohoda společníků - § 135 a 276 an. ZOK po novele

14:1514:30          coffee break

14:3015:45          IV. BLOK: Monistický systém - § 456 an. ZOK po novele

15.45-16.00           coffee break

16:0017:15          V. BLOK: Case study - rizika a příležitosti při strukturování transakcí po novele

17:15                      ukončení konference


VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA www.beck-konference.cz

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS.


Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.


Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích se podstatným způsobem dotkne všech právních forem obchodních korporací a družstev. Přinese mimo jiné sjednocení českého právního řádu s právem EU, odstranění velkého množství výkladových nejasností i legislativních mezer a snížení administrativní a regulatorní zátěže pro podnikatele. Významným způsobem zasáhne akciové společnosti s monistickým systémem.

 

Novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2021 a na uvedení zakladatelských právních jednání a společenských smluv do souladu s novelizovaným zněním zákona mají obchodní korporace a družstva čas do 1. 1. 2022.


Bohatým programem konference k velké novele ZOK Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

Komu konferenci doporučujeme

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

Obchodní podmínky

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.


PLATBA:

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, dále blok a psací potřeby. Účastník, který účastnický poplatek neuhradí na náš bankovní účet nejpozději den před konáním konference, nebude na konferenci vpuštěn. Povinnost uhradit účastnický poplatek zůstává.


STORNO PODMÍNKY:

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 1. 6. 2021, v případě zrušení od 2. 6. do 30. 7. 2021 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 31. 7. 2021 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.


KONTAKTNÍ OSOBY

Vendula Soukupová

realizace seminářů

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel.: +420 273 139 223


Jana Beránková

marketing manager & organizátor konferencí

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 735 174 871