Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ÚČAST V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2019

25. února 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Andrea Schelle Pelikánová, LL.M., MBA, Ph.D.

Právnička s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek, a to jak v rámci přezkumné a dohledové činnosti na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak i v advokátní praxi.
Problematikou veřejných zakázek se zabývá více než 7 let, přičemž během svého působení na ÚOHS prošla celou řadou funkcí, včetně řízení druhé instance a předsednictví v rozkladových komisích pro veřejné zakázky, jakož i zastupování na evropském poli v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V současné době působí v advokacii a zastupuje subjekty v zadávacím procesu.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je spoluautorem monografie Náhrada škody v občanskoprávních a obchodních vztazích. V současné době připravuje publikaci zabývající se zajištěním závazků z pohledu praxe. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

Obsah semináře

V rámci veřejných zakázek došlo v posledních letech k řadě podstatných změn, s nimiž se museli vypořádat jak zadavatelé, tak dodavatelé. V příštím roce se ukáže, jaký dopad budou mít jednotlivé legislativní změny na samotný průběh a účast v zadávacích řízeních.

 

Struktura semináře:

 

Základní zdroje informací k veřejným zakázkám
Jak a kde najít vypsané veřejné zakázky
Jak podat nabídku v elektronické podobě
Elektronické nástroje pro příjem nabídek
Právní úprava zadávacích řízení a jejich praktická aplikace vč. novelizací
Druhy zadavatelů/dodavatelů, veřejných zakázek a zadávacích řízení
Předsmluvní odpovědnost z pohledu zadavatele a dodavatele
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a předběžné tržní konzultace
Základní obsah nabídek vč. praktických příkladů
Na co si dát pozor v rámci jednotlivých druhů zadávacích řízení
Druhy smluv a způsoby tvoření návrhů smluv do nabídek
Kvalifikace – požadavky zadavatele a obsah nabídek
Posuzování a hodnocení nabídek vč. selfcleaningu
Mimořádně nízká nabídková cena z pohledu zadavatele a dodavatele
Objasňování a doplňování nabídek
Důvody vyloučení nabídky ze zadávacího řízení
Vyhrazené změny závazků
Podstatné/nepodstatné změny závazků
Ukončení závazku ze smlouvy
Neplatnost a zdánlivost uzavřených smluv
Zajištění smluv na veřejnou zakázku vč. zajištění v rámci zadávacího řízení
Námitkové řízení a obrana před ÚOHS vč. správního soudnictví
Praktické aspekty v rámci náhrady škody ve veřejných zakázkách

 

Cíl semináře

V rámci semináře se budeme zabývat všemi aspekty průběhu zadávacích řízení z hlediska nastalých a nadcházejících legislativních změn. Seminář by měl dát odpovědi jak zadavatelům z hlediska nastavení průběhu zadávacích řízení a potenciálních rizik v souvislosti s uzavíráním smluv na veřejné zakázky, tak i dodavatelům v souvislosti se způsoby podávání nabídek, jejich obsahem, riziky účasti a možnosti obrany proti nezákonným postupům zadavatelů. Seminář je koncipován jako ucelený přehled aktuálních témat v souvislosti s veřejnými zakázkami z pohledu zadavatelů i dodavatelů. Jednotlivá témata budou prezentována z pohledu praktických příkladů i aktuální judikatury.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen jak pro zástupce zadavatelů, tak pro zástupce dodavatelů, tj. obecně pro všechny se zájmem o problematiku veřejných zakázek.