Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

28. července 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. David Karabec, MPA

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988, kde také získal doktorský titul v oboru právo. Od počátku roku 1990 se podílel na poradenství začínajícím podnikatelům a v roce 1993 se stal komerčním právníkem. Od roku 1996 působí jako advokát. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva.  V roce 2019 dokončil dvouleté specializační studium master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) a získal manažerský titul MPA v této oblasti. Aktuálně si doplňuje vzdělání postgraduálním studiem (LL.M.) alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž) v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Obsah semináře

V České republice se ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi nedostatečně využívá nástrojů ochrany duševního vlastnictví, zejména patentů. Povědomí o potřebě chránit duševní vlastnictví je slabé jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se ochrany průmyslových práv a obchodního tajemství, kdy nejsou tyto předměty duševního vlastnictví dostatečně účinně chráněny a tak může dojít k nenahraditelným ztrátám jejich komerčního potenciálu. Struktura tohoto semináře vychází nejprve ze specifikace jednotlivých průmyslových práv a obchodního tajemství jako předmětu duševního vlastnictví a následně se zabývá způsoby efektivní ochrany před jejich zneužitím, a to jak v rámci veřejných výzkumných organizací, tak i v podnikatelské sféře. Těžiště tohoto semináře pak spočívá zejména ve způsobech efektivního vymáhání těchto práv, včetně konkrétní případové studie porušení práv k obchodnímu tajemství v České republice.

Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je přispět ke zvýšení povědomí o ochraně průmyslových práv a obchodního tajemství, jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu a vývoje. Účastníci semináře získají konkrétní praktické poznatky ohledně specifikace jednotlivých průmyslových práv a obchodního tajemství a možnostech jejich ochrany, a to jak v rámci veřejných výzkumných organizací, tak i v podnikatelské sféře. Těžiště tohoto semináře pak spočívá ve způsobech efektivního vymáhání těchto práv v případě jejich porušení, zejména obchodního tajemství. Chybět nebude aktuální judikatura, ani praktické příklady a případová studie porušení práv k obchodnímu tajemství v České republice.

Komu seminář doporučujeme

Cílovou skupinou jsou členové pracovních či realizačních týmů projektu v oblasti vědy, výzkumu a inovací, právníci, advokáti, advokátní koncipienti a další zájemci o tuto oblast.