Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Základy kriminologie a trestní politiky, 2. vydání

Bez DPH: 1 100,00 Kč S DPH: 1 210,00 Kč
Autor:

Válková, Kuchta a kol.

ISBN: 978-80-7400-429-2
Počet stran: 664
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU19
Datum vydání: 2.5.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let.
Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice.
Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu; stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita.
Význam a opodstatněnost znalosti kriminologických teorií o příčinách a důsledcích kriminality, prezentovaných v učebnici jako ucelený systém poznatků, je zdůrazněn jako předpoklad snahy po poznání pravdivých souvislostí a informací o fenoménu zločinu.
V minulosti často neprávem opomíjená viktimologická perspektiva je rovněž nedílnou součástí výkladu.
Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat, které čtenáři usnadňují orientaci a osvojení si příslušné materie.
Předkládaná učebnice není určena pouze studentům škol s právnickým zaměřením, naopak vzhledem ke snaze poukázat na vazby mezi kriminologií a dalšími společenskovědními obory by měla najít své zájemce i mezi studenty jiných společenskovědních fakult, zejména z oboru sociologie, psychologie, pedagogiky, sociální práce, žurnalistiky a politologie.
Její znalostí by měli být vybaveni nejen specialisté z oblasti kriminologického výzkumu, ale i pracovníci orgánů činných v trestním řízení, advokáti, pracovníci Vězeňské služby i Probační a mediační služby, stejně jako ti, kteří přijímají rozhodnutí v navazujících legislativních oblastech.

RECENZE: Přečtěte si recenzi, kterou napsal PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a byla uveřejněna v časopise Trestněprávní revue, číslo 11-12/2012, s. 270.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu