Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ZÁKON O MAJETKU STÁTU, ZÁKLADNÍ POSTUPY A PODMÍNKY PŘI NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM A PROBLÉMY V PRAXI PO VELKÉ NOVELE

27. srpna 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

V současné době je právníkem Nadačního fondu proti korupci. V letech 2014 - 2017 působil jako náměstek pro řízení sekce Majetek státu na Ministerstvu financí ČR. Za jeho působení na MF bylo uskutečněno několik zásadních reforem, resp. jejich dílčí kroky. Jednou z těchto reforem bylo schválení, zatím největší, novely zákona o majetku státu, která měla tvořit první fázi reformy státního majetku. Dlouhodobě se věnuje protikorupční problematice a dalším aspektům                      ve ztransparentňování fungování státu. Společně s Mgr. Martinem Svobodou jsou autoři připravovaného komentáře k zákonu o majetku státu.

Mgr. Martin Svoboda

Je právník. V současné době působí jako vedoucí oddělení Metodického dohledu a schvalování právního jednání při hospodaření s majetkem státu v odboru 72 Ministerstva financí ČR. V letech 2015 - 2016 zastával funkci náměstka generálního ředitele ÚZSVM a ředitele ÚP Praha. Je autorem bezpočtu dílčích stanovisek ke konkrétním otázkám při interpretaci zákona o majetku státu. Do jeho gesce spadá jak schvalování právního jednání, směřujícího ke zcizení vybraných skupin státního majetku, tak i kontrolní činnost nakládání se státním majetkem u jednotlivých organizačních složek státu a státních organizací v působnosti zákona        o majetku státu.

Obsah semináře

 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je státními zaměstnanci, ale i v advokátní praxi jednou z právních norem, která přináší dlouhou řadu interpretačních nesnází. Tyto praktické obtíže jsou způsobeny velmi složitou strukturou samotného zákona, ale i obtížně dosledovatelným vztahům k jiným zákonům. Řadu těchto výkladových problémů měla odstranit velká novela zákona, tedy zák. č. 51/2016 Sb. To se v mnoha případech podařilo, avšak v důsledku nepochopení zákona, resp. jeho samotné povahy, dochází k novým interpretačním problémům i po této novele. Jedním z nových ustanovení novely je rovněž princip, podle něhož jsou neplatná taková právní jednání, která nerespektují právě podmínky stanovené zákonem. Z toho plyne nutnost zcela zásadně dbát na správný obsah právního jednání, uskutečněného dle ZMS, aby nedocházelo k aplikaci neplatného právního jednání a navazujícím problémům.

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se samotným zákonem, jeho poněkud záludnou strukturou, základními postupy a podmínkami při nakládání se státním majetkem                        a nejčastějšími problémy, které se zákonem související praxe přináší, zejména v návaznosti na přijetí zák. č. 51/2016 Sb.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny, kdo se zákonem o majetku státu přicházejí do styku. Nejčastěji bývá, pochopitelně, využíván zaměstnanci jednotlivých organizačních složek státu či státních organizací v působnosti dotčeného zákona. Nicméně seminář bude cílit rovněž na odbornou veřejnost mimo státní aparát, kteří jej využívají při uskutečňování majetkoprávních vztahů s uvedenými státními subjekty, proto uvítáme nejen odborníky z advokacie a například exekutorských úřadů, ale i businessu, typicky developmentu                a stavebních společností.