Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Nekalá soutěž v právní úpravě, judikatuře a praxi

17.8.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jako samostatná advokátka a jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Advokátní komoře ČR. Jako specialistka na oblast práva proti nekalé soutěži a práva závazkového pravidelně přednáší na odborných seminářích a vědeckých konferencích. Na semináři konaném ve středu 14. září 2016 se zaměří na NEKALOU SOUTĚŽ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI. Výklad bude doplněn bohatým přehledem příkladů z praxe a aktuální judikaturou českých soudů a Soudního dvora EU.

<< 1 minuta čtení >>

Je právní úprava nekalé soutěže v novém občanském zákoníku shodná se starou obchodněprávní úpravou?

Na první pohled se může jevit nová právní úprava nekalé soutěže shodná se starou obchodněprávní úpravou, při bližším zkoumání však dospějeme k závěru, že změn je řada, ačkoliv ne vždy právě k lepšímu. Na podrobnosti poukáže seminář.

Je judikatura týkající se výkladu ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži použitelná také po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku?

Ano, judikatura je využitelná. Znalost judikatury je v oblasti nekalé soutěže zcela zásadní. Text zákona je poměrně stručný a velký význam hraje zejména výklad podmínek generální klauzule nekalé soutěže, který je svěřen rozhodovací praxi soudů. Právu proti nekalé soutěži se tak zbytečně neříká „právo soudcovské“. Účastníci budou na semináři seznámeni s aktuálními přístupy soudů a s nejfrekventovanějšími případy nekalosoutěžního jednání.

S jakými otázkami se ve své praxi v oblasti nekalé soutěže poslední dobou nejčastěji setkáváte?

Poslední dobou se rozmáhá nekalosoutěžní jednání v oblasti přetahování zaměstnanců či zákazníků od konkurence. Řada advokátů nedokáže napsat v žalobě zdržovací petit či návrh na vydání předběžného opatření. Otázky také vyvolává vztah práva závazkového a práva proti nekalé soutěži nebo pasivní legitimace různých neziskových organizací či dozorových orgánů (zejména při narušení dobré pověsti v rámci testování výrobků).

C. H. Beck