Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Tisknout

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 25. 5. 2018 VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ KNIH


Tyto obchodní podmínky společnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 241 46 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 182960 („Prodávající“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající uzavírá se svými zákazníky, jako kupujícími, prostřednictvím svého eShopu (internetového obchodu) umístěného na webové adrese http://www.beck.cz („eShop").

Nabídka produkce odborné literatury Prodávajícího („zboží“), její ceny, poskytované slevy a tyto obchodní podmínky uváděné na eShopu jsou platné výhradně na území České republiky. Požadavky na objednávky ze zahraničí jsou automaticky předávány smluvním partnerům Prodávajícího k dalšímu zpracování (výsledná cena zpravidla zohledňuje pak i další manipulační náklady a neodpovídá jednotkovým cenám uvedeným v rámci eShopu).

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.
Jungmannova 750/34
110 00 Praha, Nové Město
IČO: 241 46 978
DIČ: CZ24146978
tel.: 273 139 219, 273 139 220
e-mail: beck@beck.cz

Uzavření kupní smlouvy:
Zákazník vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu ze strany Prodávajícího odeslané na emailovou adresu zákazníka. V případě, že k takové akceptaci ze strany Prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami.
Zákazník je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eShopu, tj. že vystavení zboží v eShopu Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

Způsob dodání:
Zboží z produkce Prodávajícího je odesíláno prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím kurýrních služeb DPD, GLS nebo IN TIME (pakliže není sjednáno jinak), do 2 pracovních dnů od akceptace objednávky. Na přelomu měsíců prosinec/leden je z technických důvodů expedice prodloužena o 10 pracovních dnů.

Zásilkovna:
K vyzvednutí objednaného zboží můžete využít služeb Zásilkovny. Zásilka je do 1-2 pracovních dnů předána dopravci. Zboží v předprodeji předáme dopravci zpravidla do 1 pracovního dne od jeho naskladnění; termín naskladnění a expedice se může změnit.

Jak služba funguje? V pokladně e-shopu si zvolíte odběrní místo, které je vám nejbližší. Ve chvíli, kdy budete mít zásilku připravenou, dostanete bezplatnou SMS zprávu s informací, že objednávka je připravena k vyzvednutí. Další informace naleznete na stránkách www.zasilkovna.cz.

Způsob platby:
Cena veškerého zboží nabízeného na eShopu Prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou níže uvedených nákladů na dodání, které jsou uvedeny samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eShopu Prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (viz níže) může zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně e-platbou prostřednictvím platebního systému GP webpay; nebo
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce.

V případě platby v hotovosti na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena zboží splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

Náklady na dodání:
Při nákupu zboží v hodnotě 1.500,- Kč a výše není poštovné zákazníkovi účtováno. Pokud cena zboží v objednávce nedosahuje výše 1.500,- Kč, bude k ceně objednávky připočten poplatek za poštovné a balné. Tato částka v případě doručení prostřednictvím kurýrní služby a České pošty činí 99 Kč včetně DPH. V případě vyzvednutí objednaného zboží prostřednictvím Zásilkovny je k ceně zboží připočítána částka 69 Kč včetně DPH.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy:
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro tyto účely může zákazník použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, přičemž náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši zákazník.
Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží zákazníkem.
Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Zpět lze přijmout jen zboží nepoškozené a nepoužité. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů po přijetí zákazníkem vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží.

Formulář odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde.

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, reklamační podmínky
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí úpravou obecně závazných právních předpisů (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Zákazník je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud je zásilka se zbožím v okamžiku převzetí poškozena, je zákazník povinen neprodleně informovat jak přepravce (zápisem v listu převzetí zásilky), tak Prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě zjištěných závad je zákazník povinen Prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (na e-mailovou adresu beck@beck.cz) nebo písemně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

Je-li dodané zboží vadné, může zákazník uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u Prodávajícího osobně na adrese jeho sídla (Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1), nebo zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od zákazníka (i) reklamované zboží, (ii) kopii platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji, které Prodávající zasílá zákazníkovi v zásilce spolu se zbožím a (ii) oznámení o vadách.
Oznámení o vadách musí obsahovat (i) jméno a bydliště zákazníka, (ii) jeho e-mail a telefonický kontakt, (iii) číslo objednávky – vystavené faktury, (iv) datum vystavení faktury, a (v) popis vady a případně toho, jak vada vznikla.
Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené ve vhodném obalu. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), poškozené nesprávným používáním v rozporu s běžnými zásadami používání daného zboží nebo chybnou manipulací.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží reklamované po uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, nelze uplatnit reklamaci.
Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá zákazníkovi zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Maximální doba trvání reklamace je 30 dní. Reklamační doba běží ode dne přijetí reklamace.
Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace pouze v případě, že je reklamace uznána za oprávněnou.
V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má zákazník možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.
Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci. Zákazník  je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení
Zákazníci, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínky vstupují s Prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) ze strany zákazníka. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci či uvedenou zákazníkem v objednávce.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

 V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 Nařízení.

 

Tato informace je uveřejněna na naší webové stránce www.beck.cz, můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

 A) TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24146978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 182960 (dále jen „správce“).

 

 B) PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:

 

  1. takové zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo

  2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména pro:

   1. vyřízení reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

   2. plnění dalších povinností uložených správci dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

  3. zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:

   1. vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků;

   2. rozvoji a podpoře vlastní obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU);

  4. ke  zpracování jste udělil(a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně:

   1. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem registraci Vašeho zákaznického účtu na webové stránce www.beck.cz; či

   2. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem; či

   3. souhlas s uveřejněním Vaší fotografie a/nebo dalších osobních údajů v listinných prospektech správce a/nebo na webové stránce správce www.beck.cz či na profilu správce na webové stránce společnosti Facebook Ireland Limited www.facebook.com (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem).

 

C) ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vašem nákupu na e-shopu správce je primárně plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem včetně doručení objednaného zboží, resp. poskytnutí objednaného semináře či jiné akce organizované správcem (souhrnně dále též „produkty správce“) a včetně případného následného řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pro účely realizace nákupu na e-shopu tak správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (vč. údajů o případných kontaktních osobách), fakturačních údajů, dodací adresy (liší-li se od fakturační), údajů o objednaných produktech správce a údajů souvisejících s platbou za tyto produkty správce. V této souvislosti správce může za účelem svého oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje o Vaší obchodní činnosti.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při registraci Vašeho zákaznického účtu na e-shopu správce je pohodlnější nakupování bez nutnosti v budoucnu opětovně vyplňovat stejné údaje při odeslání objednávky, jaké jsou již zadané v rámci registrovaného zákaznického účtu. Pro účely registrace tak správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje, dodací adresa (liší-li se od fakturační) a číslo České advokátní komory (u členů této komory).

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, příp. i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU).

Pro účely uveřejnění Vašich údajů v listinných prospektech a/nebo webové stránce správce www.beck.cz a na jeho profilu na www.facebook.com správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, obrazové údaje (podobiznu), příp. i údaje o profesním životě.

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz kapitola PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Správce výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení.

 

D) ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

  1. údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů;

  2. údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. [obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík, Česká advokátní komora].

 

E) DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou Vaše osobní údaje u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

 

F) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

 • svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. dodavatelům informačních technologií, dopravcům, subjektům zajišťujícím dodávky produktů správce, obchodním zástupcům správce atp.;

 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (např. soudům, Policii ČR atp.);

 • mateřské a sesterské společnosti v rámci koncernu;

Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti Facebook Ireland Limited (viz kapitola PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ), která Vaše data může dále předat společnosti Facebook Inc., jež se však přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí /anglicky „EU–U.S. Privacy Shield“/ (více informací zde:  https://www.facebook.com/about/privacyshield).


G) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

 

 • Právo na přístup

 

Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob).

 

 • Právo na opravu

 

Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.

 

 • Právo na výmaz

 

Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 3. vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;

 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 • Právo na omezení zpracování

 

Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 

 1. popřel(a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 4. vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

 • Právo na přenositelnost údajů

 

V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 • Právo na odvolání souhlasu

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole ODVOLÁNÍ SOUHLASU.

 

 • Právo vznést námitku

 

Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. K právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU.

 

 • Právo být informován

 

Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

 

 • Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování

 

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 

 • Právo podat stížnost

 

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

 

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit prostřednictvím jeho e-mailové adresy beck@beck.cz nebo písemně na adrese Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1.


 

H) ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jakýkoliv souhlas, který jste správci udělil(a), můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat:

 

  1. kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení; nebo

  2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu beck@beck.cz

 

Souhlas se zasíláním listinných obchodních sdělení správce lze odvolat:

 

  1. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu beck@beck.cz ; nebo

  2. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu sídla správce.

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací Vašeho zákaznického účtu na webové stránce správce www.beck.cz lze odvolat:

 

  1. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu beck@beck.cz

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vašich osobních údajů v listinných prospektech správce či na webové stránce správce www.beck.cz nebo jeho profilu na www.facebook.com lze odvolat:

 

  1. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu beck@beck.cz ; nebo

  2. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu sídla správce.

 

Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost.


 

I) NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu beck@beck.cz nebo písemně na adresu sídla správce.

 

J) ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Provozovatelé internetových stránek používají soubory cookies k získávání informací o návštěvnících a k ukládání jejich preferencí v online prostředí. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se v případě návštěvy stránky ukládají v zařízení návštěvníka. Při další návštěvě návštěvníka se tyto soubory odesílají zpět na stránku. To je užitečné, protože to internetové stránce umožňuje rozeznat zařízení. Soubory cookies nepoškozují dané zařízení. Úplné využití našich webových stránek vyžaduje použití souborů cookies. Chcete-li soubory cookies zakázat, budete pravděpodobně moci i nadále procházet naše stránky, avšak některé funkce vám už nebudou k dispozici. Většina webových prohlížečů má soubory cookies automaticky povolené.

Společnost Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, číslo zápisu: oddíl: C, vložka: 182960 provozuje internetovou stránku www.beck-online.cz (dále jen „Stránka“). Na Stránce mohou být použité dočasné cookies, které se po vypnutí prohlížeče automaticky vymažou, nebo trvalé cookies, které zůstávají uložené ve vašem zařízení. Na Stránce se používají tyto kategorie souborů cookies:

Základní soubory cookies: Tyto soubory cookies vám umožňují pohyb na Stránce a využívání jejích vlastností.

Provozní soubory cookies: Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies se používají k lepšímu pochopení návštěvníků Stránky a jejich způsobu zacházení se Stránkou.

Soubory cookies zajišťující funkčnost: Tyto typy souborů cookies si pamatují volby návštěvníků (např. volbu jazyka). Mohou návštěvníkům při používaní Stránky zajistit pohodlí podle voleb a další návštěvy už přizpůsobovat jejich preferencím. Aktivitu uživatele při pohybu na jiných stránkách sledovat nedokážou.

Webové majáky: Jedná se o pixelové technologie, které umožňují v kombinaci se soubory cookies provozovateli Stránky zjistit počet návštěvníků Stránky.

Při používaní souborů cookies naše společnost využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google Inc (dále jen „Google“). Informace vygenerované soubory cookies o vašem používání Stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí a ukládají společnosti Google na servery ve Spojených státech amerických. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání Stránky, k sestavení zpráv o činnosti Stránky pro naši společnost a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace přenést také třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Více o používání souborů cookies prostřednictvím Google Analytics najdete na: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz.

Všechny informace jsou anonymní (monitorují jen trendy, jako je například řetězec kliknutí uživatelů), a ty nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.

Úplné využití Stránky vyžaduje použití souborů cookies. Chcete-li zakázat soubory cookie, budete pravděpodobně moci i nadále procházet Stránku, avšak některé funkce vám už nebudou k dispozici.

Přejete-li si odstranit některé soubory cookies, které jsou už ve vašem zařízení uložené, postupujte podle návodu v nastaveních vašeho internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o způsobu vyhledání souborů, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.

 

 

DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ SEMINÁŘŮ


Přihlášení

Přihlášky přijímáme pouze v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (www.beck.cz/seminare), e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) nebo poštou. V přihlášce uvádějte vždy kompletní námi požadované údaje. Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručením do naší společnosti. Budete evidováni podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku včas. Po přijetí přihlášky vám pošleme vyrozumění o formě úhrady. V případě nedostatečné kapacity vám bude doporučen náhradní termín nebo jiný seminář. Nejméně 3 dny před konáním semináře obdrží všichni účastníci k dané akci organizační pokyny, a to na e-mail, který uvedli v přihlášce. Přihlášením na seminář dává účastník souhlas k pořizování obrazové dokumentace ze strany společnosti.

Platba

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Platbu semináře je nutné provést nejpozději den před jeho konáním. Úhrada je možná pouze převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty.

V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, oběd ve formě tříchodového menu a drobné občerstvení včetně nápojů během výukového dne. Dále blok a psací potřeby.

Storno podmínky

Veškeré změny a storna přijímáme pouze písmeně. Zrušení objednávky je možné provést na základě stornovacích podmínek: bez poplatku do 15 dnů před zahájením akce, v případě zrušení 14 až 8 dnů před zahájením vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny akce včetně DPH, v případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním, vzniká povinnost uhradit 100% z ceny akce včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na seminář dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Jestliže bude akce zrušena ze strany společnosti, účastníkovi bude vrácena cena v plné výši.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce a to buď telefonicky, nebo emailem. Na základě těchto úprav se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.

Místo konání

HOTEL PRAGUE MARRIOTT

V Celnici 8

Praha 1

Kontaktní osoba - dotazy

AKADEMIE C. H. BECK

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel: +420 273 139 223

Mob: +420 735 177 291

www.beck.cz

 

DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ VIDEO-SEMINÁŘŮ

Objednávka

Objednávku k zakoupení videosemináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře (Videosemináře). V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba

Zakoupení vidoesemináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku.

Storno podmínky

Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat.

Pronájem videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro přístup k videu a přístupové heslo. Video bude k dispozici po dobu 14ti dnů ode dne zaslání instrukcí pro přístup k videu. 

Stažení videa

Po zaplacení příslušné částky Vám zašleme instrukce pro stažení videa a heslo.

Ochrana osobních dat

Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení

Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části video-semináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části video-semináře nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. ro. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz

Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

 

 

DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ KONFERENCÍ

 

Přihlášení

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.

Platba

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd ve formě tříchodového menu a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, goodbye drink a blok a psací potřeby.

Storno podmínky

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek u příslušné konference. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Storno podmínky KONFERENCE INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO pořádané 4. 6. 2020

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 1. 4. 2020, v případě zrušení od 2. 4. do 1. 5. 2020 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 2. 5. 2020 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.

 

Kontaktní osoby - dotazy

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel: +420 273 139 223

Mob: +420 735 177 291

 

Jana Beránková

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 273 139 210

Mob: +420 735 174 871


DODATEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

Vážení zákazníci,

jakékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy beck@beck.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud zákazník neuvede jinou adresu.

Jestli se prodávajícímu a zákazníkovi nepodaří stížnost, reklamaci nebo jiný spor vyřešit přímo, má zákazník na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a zákazníkem - spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel žijící v některém z členských států EU může podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím se sídlem v některém z členských států EU také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (http://www.evropskyspotrebitel.cz/).

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Tisknout