+420 733 734 348  beck@beck.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

Následující text obsahuje informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech.

Tato informace je uveřejněna na naší internetové stránce www.beck.cz. Můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, IČO: 24146978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 182960, e-mail: beck@beck.cz (dále jen „správce“).

Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud:

 • a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení,
 • b) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména:
  • vyřízení reklamací dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele,
  • plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví,
 • c) zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména:
  • vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
  • podporu obchodní činnosti správce, zejména formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku nebo se dopředu z odběru obchodních sdělení odhlásit (viz bod 9 této informace),
 • d) ke  zpracování jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, konkrétně:
  • souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem registrace Vašeho zákaznického účtu na internetové stránce www.beck.cz,
  • souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem,
  • souhlas s uveřejněním Vaší fotografie nebo dalších osobních údajů v listinných dokumentech správce nebo na internetové stránce www.beck.cz či na profilu správce na sociální síti Facebook (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem).
Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vašem nákupu na e-shopu správce je primárně plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem včetně doručení objednaného zboží, resp. poskytnutí objednaného semináře či jiné akce organizované správcem (souhrnně dále též „produkty správce“), včetně případného následného řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pro účely realizace nákupu na e-shopu správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (včetně údajů o případných kontaktních osobách), fakturačních údajů, dodací adresy (liší-li se od fakturační), údajů o objednaných produktech správce a údajů souvisejících s platbou za tyto produkty správce. V této souvislosti správce může za účelem svého oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje o Vaší obchodní činnosti.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při registraci Vašeho zákaznického účtu na e-shopu správce je pohodlnější nakupování bez nutnosti v budoucnu opětovně vyplňovat stejné údaje při odeslání objednávky. Pro účely registrace správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje, dodací adresu (liší-li se od fakturační) a evidenční číslo České advokátní komory (u členů této komory).

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (viz bod 9 této informace).

Pro účely uveřejnění Vašich údajů v listinných dokumentech nebo na internetové stránce www.beck.cz a na profilu správce na sociální síti Facebook správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, obrazové údaje (podobiznu), případně i údaje o profesním životě.

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě zaměstnanců příjemců (viz bod 6 této informace).

Správce výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

 • a) údaje jste správci poskytl/a zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • b) údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík a evidence České advokátní komory.
Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou Vaše osobní údaje u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

Příjemci osobních údajů

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

 • svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, dopravcům, subjektům zajišťujícím dodávky produktů správce, obchodním zástupcům správce apod.,
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, Policii ČR atp.),
 • mateřské a sesterské společnosti v rámci koncernu.

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti Facebook Ireland Limited (viz bod 2 této informace), která Vaše osobní údaje může dále předat společnosti Facebook Inc., jež se však přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí (více informací zde: https://www.facebook.com/about/privacyshield).

Práva subjektu údajů

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

 • Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.
 • Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • b) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • c) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  • d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • e) Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
  • f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování – můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • a) popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
  • c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • d) vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna (viz bod 8 této informace).
 • Právo vznést námitku – můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce nebo pro účely přímého marketingu (viz bod 9 této informace).
 • Právo být informován – máte právo být správcem informován/a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.
 • Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování – máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1 této informace.

Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas (souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce, souhlas se zasíláním listinných obchodních sdělení správce, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací Vašeho zákaznického účtu na internetové stránce www.beck.cz nebo souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vašich osobních údajů v listinných dokumentech správce či na internetové stránce www.beck.cz nebo profilu správce na sociální síti Facebook), který jste správci udělil/a, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to písemným vyjádřením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě 1 této informace.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.

Námitka proti přímému marketingu

Proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu nebo z právního titulu oprávněného zájmu správce, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě 1 této informace.