Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Recenze: Vztah českého a unijního soutěžního práva

21.10.2019  |  Odborná recenze

V prázdninovém čísle Bulletin advokacie roku 2019 si čtenáři mohli přečíst recenzi knihy Michala Petra VZTAH ČESKÉHO A UNIJNÍHO SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Publikace, která na knižní trh vstoupila v listopadu 2018, se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu. Recenze se zhostil Mgr. Vladislav Bernard, doktorand na Katedře ústavního práva a politologie PF MU v Brně a advokátní koncipient v AK Havel & Partners.

V Nakladatelství C. H. Beck vyšla na konci loňského roku pozoruhodná publikace Michala Petra, jednoho z mála českých odborníků na soutěžní právo, nazvaná Vztah českého a unijního soutěžního práva. Předmětem díla jsou vnitrostátní a unijní právní předpisy soutěžního práva, které do jisté míry upravují tutéž problematiku a v mnoha případech dochází k jejich souběžné aplikaci.

Komu je publikace určena? Rozhodně ne novicům soutěžního práva. Pokud čtenář nebude mít o kartelových dohodách a zneužívání dominantního postavení vyšší než všeobecné povědomí, pak si z Petrovy publikace příliš dobrého neodnese. Čte-li tuto recenzi praktik, který by si rád do svého repertoáru přidal i nesmírně zajímavé odvětví soutěžního práva, měl by zprvu sáhnout po některé ze základních učebnic1 či komentářů k zákonu o ochraně hospodářské soutěže. V tomto ohledu však vůbec nijak nekritizuji, neboť publikace byla původně koncipována jako habilitační spis, tedy akademické dílo s těmi nejvyššími ambicemi, které se Petrovi, dle mého názoru, podařilo naplnit.

Publikace je členěna do dvou relativně samostatných částí. První z nich, čítající pět kapitol, obsahuje zdařilou komparativní analýzu institutů soutěžního práva, a to z pohledu vnitrostátního a unijního práva. Druhá část, dále členěná do dvou kapitol, je promyšlenou kritikou paralelní aplikace vnitrostátního a unijního soutěžního práva v rámci téhož správního řízení, což v praxi není jev nikterak neobvyklý, a vedení paralelních řízení o tomtéž protisoutěžním jednání.

Vzhledem k širokému záběru publikace považuji za vhodné alespoň nastínit obsah jednotlivých kapitol. První kapitola je věnována formálním pramenům soutěžního práva, vč. jejich vývoje a rozsahu působnosti. Další dvě kapitoly se pak z komparativního pohledu zabývají základními pojmy a principy soutěžního práva, jmenovitě otázkou deliktní odpovědnosti, dlouhotrvajícími delikty, promlčením a též problematikou adresátů jeho norem. Ve čtvrté a páté kapitole Petr zkoumal, zda z pohledu vnitrostátního a unijního soutěžního práva existují významnější rozdíly v chápání konceptu dohod narušujících soutěž a zneužívání dominantního postavení. Poslední dvě kapitoly recenzované publikace již nejsou koncipovány jako komparace dvou právních režimů, nýbrž jsou Petrovým příspěvkem do velmi aktuální diskuse k otázce paralelní aplikace vnitrostátního a unijního práva, resp. k méně diskutované problematice paralelně vedených řízení.

O každé z kapitol platí, a to oceňuji obzvláště, že vychází ze solidního zdrojového substrátu. Petr odkazuje na celou řadu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise, jakožto orgánů zodpovědných za veřejnoprávní vymáhání soutěžního práva na území České republiky, a též na množství související judikatury Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudů. Na publikaci se v tomto ohledu pozitivně projevila skutečnost, že Petr v minulosti dlouhá léta působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a měl tedy značný podíl na formování jeho rozhodovací činnosti.

Nabýváte-li snad ze shora provedeného popisu dojmu, že recenzovaná publikace je ryze akademickým titulem, který je pro advokátní praxi neužitečný, dovolím si vás vyvést z omylu. Petrovo dílo není tím, po čem byste měli sáhnout v situaci, kdy se s problematikou soutěžního práva setkáte poprvé v životě. Může však být velmi užitečným pomocníkem při zastupování klientů, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne prošetřovat v souvislosti s možným porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže a spolu s tím příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie. Troufám si tvrdit, že v žádné jiné české publikaci nenajdete detailnější popis rozdílů mezi oběma souběžně aplikovatelnými právními režimy, které byste při případné obhajobě klienta měli zohlednit.

C. H. Beck // Vladislav Bernard