Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Autorské právo v architektuře

24.3.2017  |  Otázky a odpovědi

JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová se již několik let věnuje akademicky autorskému právu v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. V praxi působí v advokátní kanceláři v Praze a Plzni. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí. V současné době dopisuje pro Nakladatelství C. H. Beck odbornou publikaci zabývající se autorským právem v architektuře a zároveň si připravila seminář na stejné téma, který se koná 24. dubna 2017.

Náplní semináře je autorské právo v architektuře. Proč zrovna tato oblast?

V České republice doposud panovalo o autorském právu v architektuře a jeho vynucování malé povědomí, o čemž svědčí i nedostatek literatury a k tomu se vztahující judikatury. Na advokáty se však čím dál častěji obracejí architekti se svými autorskoprávními problémy a vzrůstá i počet žalob o porušení autorských práv v architektuře, proto je žádoucí seznámit veřejnost s touto problematikou. Jedná se o navýsost aktuální téma v českém právním prostředí.

Je tato problematika praktická? Čím můžete přispět posluchačům k jejímu objasnění?

Touto problematikou se zabývám v teorii i praxi při poskytování právních služeb, a to zejména architektům. Vzhledem k několika absolvovaným zahraničním stážím a mezinárodním konferencím jsem seznámena s touto tematikou i z mezinárodního pohledu. Při případné inspiraci jiným právním řádem je však třeba mít na paměti, že v autorském právu platí zásada teritoriality, právní ochrana se tedy odvíjí od toho státu, kde se o ochranu žádá, tedy tam, kde probíhá autorskoprávní spor. Architekti však často spolupracují v mezinárodních týmech a zúčastňují se mezinárodních soutěží, a proto je třeba mít vědomosti také o fungování tohoto institutu ve vybraných zemích.

Komu je seminář určen a co považujete za jeho přínos?

Seminář je určen zejména těm, kteří se s problematikou autorského práva v architektuře již setkali a mají s ní nějaké zkušenosti, tedy zejména advokátům a advokátním koncipientům, orgánům veřejné správy, architektům, studentům právnických a architektonických fakult, ale i široké veřejnosti. Přínosem semináře by mělo být nejen poskytnutí základních poznatků o autorském právu v architektuře, nýbrž především o jeho vynucování. Účastníkům budou představeny hmotněprávní prostředky ochrany vyplývající z autorského práva, tj. z autorského zákona a občanského zákoníku (náhrada škody, právo na přiměřené zadostiučinění a bezdůvodné obohacení). Výklad bude doplněn i o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikaturu nejen českých, ale i zahraničních soudů.

C. H. Beck // Pavla Sýkorová