Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Jak připravit kvalitní územní plán z pohledu požadavků stavebního zákona a judikatury

3.4.2017  |  Otázky a odpovědi

Mgr. Jiří Nezhyba, advokát a partner advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti územního plánování a stavebního a energetického práva. Profesně se zaměřuje též na právo životního prostředí, právo municipální a svobodný přístup k informacím. Před Nejvyšším správním soudem celkem pětkrát dosáhl zrušení územně plánovací dokumentace krajů, které nezákonně bránily obcím v rozvoji větrné energetiky. Na 11. dubna 2017 si pro AKADEMII C. H. BECK připravil přednášku na téma JAK PŘIPRAVIT KVALITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN. Na stejné téma si nyní můžete přečíst i rozhovor, který nám k příležitosti blížícího se semináře laskavě poskytl.

Proč je pro města obtížné připravit dobrý územní plán, který by se líbil jak developerům, tak veřejnosti?

Územní plán je základní koncepční dokument každé obce, který přitom musí sladit požadavky, preference a nároky stovek subjektů, proto se nikdy nemůže zalíbit úplně všem. Je to ze své podstaty velmi náročná a potenciálně konfliktní práce, kde si každé chyby zpracovatele nebo pořizovatele může někdo všimnout, upozornit na ni a ve výsledku ji napadnout žalobou u soudu. S tím je potřeba dopředu počítat.

Co byste jako advokát radil zadavatelům?

Obec by podle mého měla vědět, co chce v pozitivním slova smyslu prosadit, a zároveň si pohlídat kvalitu celého procesu pořizování již výběrem dobrého zpracovatele a pořizovatele. To samo o sobě ale nestačí – proto obcím doporučuji nechat si v klíčových momentech z právního hlediska zkonzultovat, zda proces probíhá v pořádku a zejména v případě komplikovanějších námitek s právníkem spolupracovat na jejich řádném odůvodnění.

Naše kancelář Frank Bold Advokáti má za sebou desítky zrušených územních plánů i zásad územního rozvoje. Díky těmto zkušenostem známe velice dobře slabá místa pořizování územních plánů. Pro mne osobně je výzvou pomáhat jako advokát obcím a městům připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu věcnému řešení a zároveň byl co nejméně soudně napadnutelný. 

Co jsou tedy ty nejčastější slabiny územních plánů?

Častými vadami trpí třeba stanoviska dotčených orgánů. I když proces pořizování proběhne jinak v pořádku, může to být právě odůvodněné stanovisko, které může vést ke zrušení územního plánu. Jinou a obvyklou slabinou je odůvodnění souladu s úkoly a cíli územního plánování a prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Ale vůbec nejčastěji se chybuje tam, kde územní plán zasahuje do práv vlastníků pozemků. Ti podávají námitky, které pořizovatel navrhne sice věcně správně zamítnout, ale dostatečně se nevypořádá s jejich obsahem. A když se pak věc dostane k soudu, je už pozdě se před ním snažit lépe odůvodňovat zamítnutí námitek.

Soudy jsou v téhle oblasti opravdu velmi náročné. V rámci semináře chci proto projít a shrnout aktuální judikaturu soudů, z níž bude patrné, jaké jsou nejčastější důvody, pro které soudy územní plány ruší, což by účastníkům semináře mělo pomoci se takových chyb do budoucna vyvarovat.

C. H. Beck // Jiří Nezhyba