Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Problémové instituty řízení před správními soudy

17.5.2017  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., je v současnosti předsedou senátu Krajského soudu v Praze a odborným asistentem katedry správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Dříve působil jako soudce Okresního soudu v Berouně a jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu. Ve své pravidelné přednáškové činnosti pro Akademii C. H. Beck se tentokrát zaměřil na téma PROBLÉMOVÉ INSTITUTY ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY. Seminář se koná v úterý 23. května 2017.

V čem je řízení před správními soudy specifické pro jeho účastníky oproti ostatním soudním řízením?

V rámci odpovědi na tuto otázku je třeba předně poukázat především na to, že v případě stěžejních druhů řízení před správními soudy (žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu či žaloba na ochranu před nezákonným zásahem) vystupuje na straně žalobce vždy fyzická nebo právnická osoba, která se domáhá ochrany svých veřejných subjektivních práv, naproti tomu na straně žalovaného pak správní orgán, který do takových práv měl svojí činností (či nečinností) zasáhnout. Vedle výše uvedeného východiska je pak pro postup správních soudů v rámci zmíněných druhů řízení stěžejní přezkumná povaha jejich rozhodovací činnosti, která pak samozřejmě soudní řízení správní výrazně odlišuje například od řízení nalézacího. To vše se pak projevuje nejen v různých procesních rolích a souvisejících procesních právech (povinnostech) účastníků řízení před správními soudy, ale klade to také zvýšené nároky na účastníky řízení, kdy při samotném jednání u soudu již často nelze určitá opomenutí účastníků napravit (možnost žalobce rozšiřovat žalobní body či doplňování odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaným správním orgánem apod.). Z toho důvodu bude také připravovaný seminář zaměřen na ty specifické instituty daného řízení, které jsou v praxi nejčastěji využívány nebo jejichž aplikace může vyvolávat nejasnosti. Pozornost bude věnována problematickým institutům řízení před správními soudy jak z hlediska žalobců či jejich zástupců (advokátů), tak z hlediska žalovaných správních orgánů. Pro připomenutí a shrnutí elementárních východisek (organizačních aspekty správního soudnictví, právní úprava, zásady atd.) bude seminář zaměřen na praktické otázky týkající se zahájení a průběhu jednotlivých druhů řízení odehrávajících se před správními soudy.

Jaký je vlastně v současnosti význam správního soudnictví v právním prostředí České republiky?

Správní soudnictví představuje (nejen v České republice) jeden z neopominutelných nástrojů kontroly veřejné správy, přičemž z hlediska ochrany individuálních práv adresátů působení veřejné správy se jedná o nástroj zřejmě nejdůležitější. Samotná Listina základních práv a svobod předpokládá soudní přezkum zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy. Správní soudnictví přitom poskytuje ochranu nejen před rozhodnutími správních orgánů, ale jak již bylo výše naznačeno, též před celou myslitelnou škálou forem činnosti veřejné správy (tedy například včetně řízení o ochraně před nezákonným zásahem či řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy). Nyní již je samozřejmou součástí účinné právní úpravy správního soudnictví v České republice i ochrana před případnou nečinností správních orgánů. Správní soudy se v právním prostředí České republiky již nepochybně staly zcela integrální součástí soudní soustavy. Význam rozhodovací činnosti správních soudů je pro fungování veřejné správy jako celku zcela zásadní. S ohledem na značnou roztříštěnost právní úpravy v oblasti správního práva lze pak hovořit v některých oblastech (například problematika daňového práva či otázky územního plánování a stavebního řádu) o tom, že správní soudy nejen ovlivňují praktické fungování výkonu veřejné správy v dané oblasti, ale judikatura správních soudů dokonce mnohdy formuje podobu připravované právní úpravy (jak hmotně-právní, tak i procesní). Okruh činností a aktů veřejné správy, který podléhá přezkumu ze strany správních soudů, se přitom neustále rozšiřuje, byť je otázkou, zda je to ve všech případech zcela vhodné.

Lze v průběhu času vysledovat určité změny, kterým aplikace procesních institutů před správními soudy podléhá?

Zcela nepochybně by bylo možné v judikatuře i aplikační praxi správních soudů nalézt řadu příkladů, kdy se náhled na výklad některých procesních institutů řízení před správními soudy změnil, a to někdy dosti výrazně. V této souvislosti je navíc nutné připomenout, že soudní řád správní byl od doby nabytí své účinnosti předmětem vícero novelizací (stěžejní z nich byla provedena zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a nabyla účinnosti 1. 1. 2012). Zákonodárce se v rámci těchto novelizací zaměřil nejen na některé organizační aspekty fungování správního soudnictví, ale došlo i k poměrně výrazným změnám právě v případě některých klíčových procesních institutů (odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu apod.), či dokonce v samotných koncepčních otázkách vybraných druhů řízení (řízení o ochraně před nezákonným zásahem, případně řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy). Přes určité prvotní nejasnosti v některých sporných otázkách se již judikatura správních soudů začíná ustalovat, nicméně například v případě řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu zůstává řada otázek dosud nevyřešena. Právě soudní judikatura (především rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu) s ohledem na rozmanitost forem činnosti veřejné správy v praxi a podobu právní úpravy v mnoha ohledech naprosto zásadním způsobem ovlivnila využitelnost některých zákonem předpokládaných institutů.

Komu je Váš seminář určen a v čem může být pro účastníky přínosný?

Seminář je určen pro advokáty, daňové poradce, podnikové právníky, státní zaměstnance, úředníky územních samosprávných celků a veškeré zájemce z řad právnické veřejnosti, kteří se v praxi setkávají s rozhodnutími vydávanými v oblasti veřejné správy, zajímají se o možnosti soudní ochrany poskytované správními soudy a případně pracují (či chtějí pracovat) se související soudní judikaturou. Seminář bude koncipován tak, aby byl přínosný jak pro zájemce, kteří si chtějí prohloubit či osvěžit své znalosti a zkušenosti v této oblasti, tak pro ty, kteří se s detaily fungování správního soudnictví a se související soudní judikaturou teprve hodlají seznámit.

C. H. Beck // Milan Podhrázký